"on the same basis" translation into Swedish

EN

"on the same basis" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the same basis" in context.

Similar translations for "on the same basis" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
same adjective
Swedish
same pronoun
Swedish
basis noun

Context sentences for "on the same basis" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOthers have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andra har inte ens använt samma metodik, samma grund för beräkningarna, som de övriga.
EnglishI hope their future cooperation will continue smoothly on the same basis.
Jag hoppas att deras fortsatta samarbete kommer att gå lika smidigt.
EnglishThis major innovation is being prepared right now on the same basis as you were talking about.
Detta viktiga bidrag håller just nu på att förberedas på samma grundval som ni talade om.
EnglishHowever Turkey must be judged on the same basis as any other country.
Turkiet måste emellertid dömas på samma grunder som övriga länder.
EnglishOn the same basis, the Group of Independents for a Europe of Nations has voted for the above three reports.
Det är för att fullfölja den logiken som vår grupp har röstat för dessa tre betänkanden.
EnglishOn the same basis, net contributors like Germany, Sweden and the Netherlands, should also have a rebate.
På samma grundval borde också nettobetalare som Tyskland, Sverige och Nederländerna få rabatt.
EnglishMEPs should pay tax on the same basis as their fellow countrymen.
Europaparlamentets ledamot skall betala skatt på samma grunder som andra medborgare i hans/hennes hemland.
EnglishWe shall pay tax on the same basis as our constituents.
Vi skall betala skatt på samma grundval som våra väljare.
EnglishThis form of information must also be available to everyone on exactly the same basis of equality as other data.
Den här formen av information måste också på samma sätt som annat material vara tillgänglig för alla.
EnglishWe ought to have the same basis as for the environment.
Vi borde ha samma utgångspunkter som för miljön.
EnglishAsylum seekers must be entitled to have their cases examined on the same basis, irrespective of which country they come from.
En asylsökande skall ha rätt till lika prövning oavsett vilket land han eller hon kommer från.
EnglishCofinancing by the Member States should be allocated on the same basis as assistance from the Structural Funds.
Medfinansiering från medlemsländerna måste ske på samma sätt som när det gäller stöd från EU: s strukturfonder.
EnglishIt is probable that popular referenda organised on the same basis would have produced the same result in several other Member States.
Troligen skulle liknande folkomröstningar ha gett samma resultat i flera andra medlemsstater.
EnglishWe must also, finally, persuade the United States to urgently re-engage on the same basis we outlined last week.
Slutligen måste vi övertyga USA om att snarast återuppta engagemanget utifrån den grund som vi beskrev i förra veckan.
EnglishWhat we have to do now is look again at the situation in Malta and judge it on the same basis as any other country.
Vad vi måste göra nu är att återigen se över Maltas situation och bedöma den enligt samma grunder som andra länders.
EnglishIt is probable that popular referenda organised on the same basis would have produced the same result in several other Member States.
Ett av de konkreta förslag vi lägger fram inför kommissionen handlar om att införa tre instrument.
EnglishUntil then, the sugar trade would normally continue on the same basis as trade in other agricultural produce.
Fram till dess kommer i normala fall sockerhandeln att fortsätta på samma villkor som handeln med andra jordbruksprodukter.
EnglishOn the same basis, net contributors like Germany, Sweden and the Netherlands, should also have a rebate.
Vi borde dock inte längre ge mer subventioner till jordbrukens själva existens än vi ger till fabriker, stenbrott eller kolgruvor.
EnglishAsylum seekers must be entitled to have their cases examined on the same basis, irrespective of which country they come from.
Alla stater kan potentiellt kränka mänskliga rättigheter, och därför kan inget land per automatik betraktas som säkert.
EnglishSign language interpreters will be provided on the same basis as other interpreters in order to make meetings accessible to the deaf.
Tolkar för teckenspråk tillhandahålls på samma sätt som andra tolkar, för att göra möten tillgängliga också för döva.

Other dictionary words

English
  • on the same basis

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.