"on the same matter" translation into Swedish

EN

"on the same matter" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the same matter" in context.

Context sentences for "on the same matter" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Rules do not allow two committees to be responsible for the same matter.
Arbetsordningen medger inte att två utskott samtidigt är behöriga i samma fråga.
EnglishI assume that the other points of order concern the same matter.
Jag utgår från att övriga som har begärt ordet beträffande arbetsordningen vill ta upp samma sak.
EnglishThere are also parallel civil litigation proceedings pending in Greece, dealing with the same matter.
Det finns även parallella civila tvisteförfaranden under behandling i Grekland som handlar om samma fråga.
EnglishMadam President, my intervention concerns the same matter.
Fru talman! Mitt inlägg handlar om samma sak.
EnglishMadam President, I rise to speak on the same matter.
EnglishBack in 1997, we voted on the report relating to the Commission Green Paper on this same matter; I was the rapporteur on that occasion too.
Redan år 1997 röstade vi angående betänkandet om kommissionens grönbok om detta ämne och då var jag också föredragande.
EnglishMadam President, being consistent and on the same matter I wish to point out that the British Government is absolutely even-handed in its arrest policy.
Fru talman! Då jag är konsekvent och talar om samma fråga vill jag påpeka att den brittiska regeringen är absolut opartisk i sin arresteringspolicy.
EnglishWith these amendments our group has attempted to highlight the same matter that the rapporteur, Mrs Fraisse, has included to some degree in her report.
Med dessa ändringsförslag har vår grupp strävat efter att lyfta fram samma fråga som föredraganden Fraisse i viss mån har tagit med i sitt betänkande.
English   Mr President, I shall speak about the same matter that was addressed just now by our fellow Member, Mr Sifunakis, but I shall do so a slightly different way.
   – Herr talman! Jag vill tala om samma fråga som just togs upp av vår kollega Nikolaos Sifunakis, men jag ska göra på ett lite annorlunda sätt.
EnglishIn the meantime, however, we have satisfied ourselves that this Article merely serves to establish that no-one may be punished twice for the same matter.
Vi har emellertid under mellantiden övertygat oss om att det i denna artikel endast fastslås att ingen får straffas två gånger för samma sakförhållande.
EnglishUnfortunately, exceptions have been interpreted in different ways in different countries, which has resulted in different decisions on the same matter in different Member States.
Tyvärr har undantagen tolkats på olika sätt i olika länder vilket har lett till olika beslut om samma fråga i olika medlemsländer.
EnglishWe feel Amendment No 12 gives an advantage to the mechanical implementation of a possible, out of date judgement over a more recent one which may have been issued on the same matter.
När det gäller ändringsförslag 12 tycker vi att det gynnar en mekanisk verkställighet av ett eventuellt gammalt domslut till förfång för ett senare domslut i samma fråga.

Other dictionary words

English
  • on the same matter

Search for more words in the Russian-English dictionary.