"on the same terms" translation into Swedish

EN

"on the same terms" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the same terms" in context.

Similar translations for "on the same terms" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
same adjective
Swedish
same pronoun
Swedish
terms noun
to term verb
term noun

Context sentences for "on the same terms" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishObviously all countries must be judged on the same terms and be treated in an even way.
Självklart måste alla länder mätas på samma villkor och behandlas på ett jämlikt sätt.
EnglishSo, allow Turkey to proceed along this route, on the same terms, the same conditions.
Så vi bör låta Turkiet gå vidare på den här vägen, på samma villkor.
EnglishLet them participate, be elected, work, live and play their roles on the same terms as men.
Låt dem delta, bli valda, arbeta, leva och agera på samma villkor som män.
EnglishIt can only be confirmed in the same terms at this stage of the procedure.
Det kan bara bekräftas i samma termer i detta stadium av förfarandet.
EnglishYou are entitled to health care under the same terms as residents of the country you are visiting.
Du har rätt till sjukvård på samma villkor som invånarna i det land du besöker.
EnglishWe all should have the same terms and conditions; we were elected on the mandate.
Vi borde alla ha samma villkor, vi valdes för ett mandat.
EnglishDescribing it in the same terms as treated water is perhaps being too generous.
Jag tror att det kanske är väl optimistiskt att ge det samma ekologiska behandling som man gör med vattnet.
EnglishIt is essential for companies that they are able to function on the same terms and conditions throughout the Union.
För företagen är det nödvändigt att de kan fungera på samma villkor inom hela unionen.
EnglishEven here we do not use the same terms to mean the same thing.
Inte ens här tilldelar vi samma termer samma innebörd.
EnglishThere is a ring of friends in which Morocco and Russia will be treated on the same terms, in the same way.
Det existerar en vänskapskrets, i vilken Marocko och Ryssland skall behandlas jämlikt, på samma sätt.
EnglishWill enlargement continue to take place on the same terms?
Kommer utvidgningen att fortsätta på samma sätt?
EnglishWe must apply the same terms, conditions and principles.
Vi måste tillämpa samma villkor och principer.
EnglishI raised this issue in very much the same terms with Mr Davutoğlu, the Turkish Minister of Foreign Affairs, last Friday.
Jag tog upp denna fråga, i stort sett i dessa ordalag, med Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoğlu i fredags.
EnglishThe last point I want to highlight very quickly is the notion of reciprocity, in exactly the same terms as you have done.
Den sista punkten som jag helt kort vill ta upp är tanken om ömsesidighet, i exakt samma termer som ni gjorde.
EnglishA company from another EU country can set up a business in Sweden under exactly the same terms as a Swedish company.
Ett företag från ett annat EU-land kan etablera verksamhet i Sverige på precis samma villkor som ett svenskt företag.
EnglishIn effect we are talking about the same terms.
Egentligen handlar det om samma begrepp.
EnglishIn the UK, we apply the same terms of reference as the ICAO, but the Americans use a different method to calculate the ash drift.
I Storbritannien tillämpar vi samma direktiv som ICAO, men amerikanerna använder en annan metod för att beräkna askans riktning.
EnglishWe support the proposal that travel allowances should be based on the actual costs and be on the same terms for all Members.
Vi ställer oss bakom förslaget om att reseersättningar skall baseras på de faktiska kostnaderna och på lika villkor för alla ledamöter.
EnglishYES - Under EU law, all EU nationals are entitled to use a host country's education system on the same terms as its own nationals.
JA – Enligt EU:s regler har alla EU-medborgare rätt att utnyttja värdlandets utbildningssystem på samma villkor som landets egna invånare.
EnglishIf not, the Republic of Cyprus would be admitted by the European Council of Copenhagen on the same terms as the other candidate countries.
Om så inte sker kommer republiken Cypern att godkännas av Europeiska rådet i Köpenhamn på samma villkor som övriga kandidatländer.

Other dictionary words

English
  • on the same terms

Moreover, bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.