"on the same track" translation into Swedish

EN

"on the same track" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the same track" in context.

Similar translations for "on the same track" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
same adjective
Swedish
same pronoun
Swedish
track noun
to track verb

Context sentences for "on the same track" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose speeches and this report show, I think, that we are on the same track.
De talen och detta betänkande anser jag visar att vi är inne på samma spår.
EnglishThe solidarity, free market and need for reform we have spoken of, will only work if we keep everyone on the same track.
Solidariteten och den fria marknaden och nödvändigheten av förnyelse fungerar endast om alla får vara med.
EnglishIt is very important to continue the discussion and to feel that you are on the same track as us in the Commission.
Det är mycket viktigt att fortsätta diskussionen och att känna att ni är inne på samma spår som vi i kommissionen.
EnglishYou propose continuing down the same track, bolstering up the same policy, ever more generously financing the same actions.
Ni föreslår oss att fortsätta på samma väg genom att förstärka samma politik och mer generöst finansiera samma åtgärder.
EnglishIt is very important to continue the discussion and to feel that you are on the same track as us in the Commission.
– Nästa punkt på föredragningslistan är ett betänkande av Sophia in ' t Veld om statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster.
EnglishIn relation to the structural pre-accession instrument ISPA, the Commission, the Council and Parliament broadly followed the same track.
När det gäller det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet ISPA har kommissionen, rådet och parlamentet på det stora hela taget dragit åt samma håll.
EnglishMr President, the environmental technologies action plan is one of the instances in which the European Council, the Commission and now the European Parliament are on the same track.
Herr talman! Handlingsplanen för miljöteknik är ett av de områden där Europeiska rådet, kommissionen och nu Europaparlamentet är inne på samma linje.
EnglishCollectivist or Marxist Europe, about which some people are clearly nostalgic, certainly cannot, in my view, offer the same track record as what is known as liberal Europe.
Det kollektivistiska eller marxistiska Europa, som somliga är påtagligt nostalgiska över, kan enligt min mening inte erbjuda samma banrekord som det så kallade liberala Europa.
EnglishMr President, the environmental technologies action plan is one of the instances in which the European Council, the Commission and now the European Parliament are on the same track.
Som Riitta Myller just har framhållit måste efterfrågan på miljöteknik stimuleras genom att man fastställer prestationsmål för de viktigaste produkterna, tjänsterna och metoderna.

Other dictionary words

English
  • on the same track

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.