"on the straight and narrow" translation into Swedish

EN

"on the straight and narrow" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the straight and narrow" in context.

Similar translations for "on the straight and narrow" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
straight noun
straight adjective
straight adverb
and conjunction
Swedish
narrow adjective
to narrow verb

Context sentences for "on the straight and narrow" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPressure from investors is often the best incentive for sticking to the straight and narrow.
Påtryckningar från investerarna är ofta den bästa stimulansen för att följa den raka och smala vägen.
EnglishIntervention by the European Union is required if we are to tread the straight and narrow path of sustainable development.
Europeiska unionen behöver ingripa om vi ska kunna välja den raka och smala vägen med en hållbar utveckling.
EnglishRather than simply punishing the one who has broken the rules, we also need to help them to get back on the straight-and-narrow.
I stället för att bara bestraffa den som brutit mot reglerna måste vi också hjälpa dem att komma tillbaka på rätt väg.
EnglishHowever, the responsibility for directing lobbyists to the straight and narrow path cannot be left solely to the lobbyists themselves.
Ansvaret för att lobbyverksamheten skall ges godtagbara former kan emellertid inte överflyttas enbart på lobbyisterna.
EnglishI'm on the straight and narrow.
Englishstraight and narrow
EnglishSomething pushes them to the edge of what is allowed, and often a corrective measure is needed to keep them on the straight and narrow.
Inom vägtransportsektorn kan det som en part vinner på genom att bryta mot lagen tvinga en annan part att göra samma sak för att förbli konkurrenskraftig.
EnglishSomething pushes them to the edge of what is allowed, and often a corrective measure is needed to keep them on the straight and narrow.
Det är någonting som får dem att närma sig gränsen för vad som är tillåtet och ofta behövs korrigerande åtgärder för att de skall hålla sig på den smala vägen.
EnglishTo conclude, I hope that the fixed compensation in respect of recovery costs will force late payers onto the straight and narrow path and, better still, keep them there.
Slutligen hoppas jag att fast ersättning för indrivningskostnaderna kommer att tvinga in sena betalare på den raka och smala vägen och dessutom hålla kvar dem där.
EnglishJournalists who go off the straight and narrow and report this sort of information are not just reprimanded, they are usually thrown in jail and sometimes even killed.
De journalister som befattar sig med denna "avvikande" typ av information bestraffas inte bara med censur, utan de skickas också i fängelse, och det händer ibland att de mördas.
EnglishJournalists who go off the straight and narrow and report this sort of information are not just reprimanded, they are usually thrown in jail and sometimes even killed.
De journalister som befattar sig med denna " avvikande " typ av information bestraffas inte bara med censur, utan de skickas också i fängelse, och det händer ibland att de mördas.

Other dictionary words

English
  • on the straight and narrow

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.