"on the strength of" translation into Swedish

EN

"on the strength of" in Swedish

EN on the strength of
volume_up
[example]

The Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
EU går också tryggt in i 2009 i kraft av sitt internationella anseende.
On the strength of this historical experience, I wish to ask the Commission to abandon its choice of railway competition in favour of cooperation.
I kraft av denna historiska erfarenhet vill jag be kommissionen att överge sitt alternativ för järnvägskonkurrens till förmån för samarbete.

Context sentences for "on the strength of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
(PT) När det gäller styrkan i vad som sagts tycks man prata mer än man agerar.
EnglishYes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
Ja, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
EnglishLastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
Och slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.
EnglishIn this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
EU kommer på så sätt att till hela världen förmedla en bild av enighet och styrka.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishOn the contrary, cultural diversity is a source of Europe’s richness and strength.
Den kulturella mångfalden är tvärtom en källa till Europas rikedom och styrka.
EnglishThe new Member States have increased the Union's economic and demographic strength.
Europa med 27 medlemsstater har ökat unionens ekonomiska och demografiska styrka.
EnglishNow we're not using our strength because we are the biggest sissies in the jungle.
Vi använder inte vår styrka eftersom vi är dom värsta veklingarna i djungeln.
EnglishThe Kosovars ' weakness, their political fragmentation, is Milosevic's strength.
Kosovobornas svaghet i form av en politisk splittring är Milosevics styrka.
EnglishNone of these things are new; all we need is the strength to put them into practice.
Inget av det är nytt; allt vi behöver är styrkan att genomföra det i praktiken.
EnglishWe think it is important therefore to maintain the strength and prestige of the euro.
Vi anser därför att det är viktigt att upprätthålla eurons styrka och prestige.
English. ~~~ It's a high-strength polymer.
Vi började undersöka ett material som kallas ETFE, som är en mycket stark polymer.
EnglishThe Kosovars' weakness, their political fragmentation, is Milosevic's strength.
Kosovobornas svaghet i form av en politisk splittring är Milosevics styrka.
EnglishI wish Macedonia every strength as it takes the next few steps in spite of Greece.
Jag önskar Makedonien all styrka när landet går vidare med nästa steg trots Grekland.
EnglishWe have grown in strength and influence, and we have grown in prosperity and diversity.
Vi har vuxit i styrka och inflytande, och vi har vuxit i välfärd och i mångfald.
EnglishWe shall be doing Europe no favours if we allow a one-sided show of strength by Russia.
Om enbart Ryssland visar sin kraft, så gör man inte Europa någon tjänst med det.
EnglishSome will hasten to say that this is naturally due to the strength of the euro.
Vissa kommer att skynda sig att säga att detta naturligtvis beror på den starka euron.
EnglishAgenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
Ett initiativ som vi som parlamentariker vill försvara gentemot väljarna.
EnglishThe old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
Det gamla ordspråket ”Enighet ger styrka” är fortfarande lika aktuellt för européerna.
EnglishFor this to happen, it needs a vision, strength of will and a detailed roadmap.
För att det ska ske krävs en vision, viljestyrka och en utförlig färdplan.