"on the supply side" translation into Swedish

EN

"on the supply side" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the supply side" in context.

Similar translations for "on the supply side" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
supply noun
to supply verb
side noun
Swedish
side adjective
Swedish

Context sentences for "on the supply side" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are deluding ourselves if we think we can control the problem from the supply side.
Det är en illusion att tro att man kan styra denna fråga från producentsidan.
EnglishAs you know, there are severe supply-side restraints that they face as well.
Som ni vet förekommer det stränga villkor på utbudssidan som dessa länder också står inför.
EnglishThere are indeed problems on the demand and on the supply side.
Det är sant att det finns problem när det gäller såväl efterfrågan som tillgång.
EnglishThere are special situations where these, too, simply have to be solved via the supply side.
Det finns särskilda situationer där även dessa måste lösas via utbudssidan.
EnglishBut this serves little purpose if we continue to be blinkered regarding the supply side.
Det är dock ganska meningslöst om vi fortsätter använda skygglappar när det gäller utbudet.
EnglishWe have to see, on the supply side, whether we are doing all that we can.
Vi måste se efter om vi gör allt vi kan på utbudssidan.
EnglishOn the supply side, let us also look a little at the proportions.
När det gäller tillgång vill jag att vi ser på proportionerna.
EnglishSo you see, neither on the supply side nor on the demand side is there a real balance.
Så det är tydligt att det inte finns någon riktig balans vare sig när det gäller tillgång eller efterfrågan.
EnglishWe are told that we must look at the issue from the supply side and this is certainly true.
Det sägs att man skall se på det hela från utbudets sida.
EnglishAs the report points out, these barriers affect both the supply side and the demand side of the market.
Som påpekas i betänkandet, påverkar dessa hinder både tillgångs- och efterfrågesidan på marknaden.
EnglishOur second focus must be on the supply side of the market.
Vårt andra fokus bör ligga på marknadens utbudssida.
EnglishThe advent of the euro will be a tremendous supply-side fillip to that market, and to tourism in particular.
Eurons födelse kommer att ge denna marknad en oerhörd knuff framåt, och hela turistindustrin i allmänhet.
EnglishFirst of all, concerning the security of energy supplies, there are limited possibilities for the supply side.
För det första, när det gäller att trygga energiförsörjningen har tillgångssidan begränsade möjligheter.
EnglishThe reintroduction of some kind of quotas should be considered in this evaluation of supply-side management tools.
Att återinföra någon form av kvoter bör övervägas i denna utvärdering av verktyg för att styra utbudet.
English(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to say something about the demand side and something about the supply side.
(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill diskutera såväl efterfrågan som tillgången.
EnglishFirst of all, concerning the security of energy supplies, there are limited possibilities for the supply side.
Ibland har det uppfattats som att energieffektiviteten är oförenlig med Lissabonmålen eller med vår konkurrenskraft.
EnglishSupply-side measures alone are not sufficient.
Det räcker inte med utbudsinriktade åtgärder!
EnglishHowever I do not accept the view that little or nothing can be done on the supply side.
Jag går dock inte med på att det inte skulle finnas något manöverutrymme på utbudssidan eller att detta utrymme skulle vara oerhört begränsat.
EnglishControlling demand takes pressure off the supply side and is crucial to reaching energy independence in Europe.
Genom att kontrollera efterfrågan underlättar man för försörjningssidan, och det behövs för att uppnå energioberoende i EU.
EnglishWe have, undoubtedly, a second side to the triangle, which is certainly the supply, and on the supply side we have a lot of responsibilities.
Utan tvekan har vi en andra sida av triangeln, som är utbudet, och på utbudssidan har vi ett stort ansvar.

Other dictionary words

English
  • on the supply side

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.