"on the table" translation into Swedish

EN

"on the table" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the table" in context.

Context sentences for "on the table" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick here to align the table centered between the left and right page margins.
Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishIt follows that we shall not support the joint resolution and we shall table ...
Vi stöder därför inte den gemensamma resolutionen och vi kommer att lägga fram ...
EnglishAll this will have to be " put on the table " and reduced under the GATT rules.
Allt detta måste läggas på bordet och minskas inom ramen för GATT-bestämmelserna.
EnglishThe functions of the Index tab if " Table of Objects " has been selected as type.
Funktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Objektförteckning " som Typ.
EnglishWe are well aware that we very often only have men around the negotiating table.
Vi är ju väl medvetna om att vi mycket ofta endast har män vid förhandlingsbordet.
EnglishTherefore, let us vote ‘yes’ on Thursday to the compromises that are on the table.
Låt oss därför rösta ja på torsdag och anta de kompromisser som har lagts fram.
EnglishYou can easily create a table in a text document in order to perform calculations.
Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i textdokumentet.
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Tyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
EnglishHowever, regarding other parts of it, we believe that we must table amendments.
Vi anser emellertid att vi måste lägga fram ändringsförslag till vissa andra delar.
EnglishYet, what is on the table tomorrow is the proposal for yet more centralised power!
Det som ska diskuteras i morgon är likväl förslaget om mer centraliserad makt!
EnglishBob's on the table, and we take this sort of small needle, you know, not too big.
Bob ligger på bordet och vi tar en sådan här liten nål, ni vet, inte allt för stor.
EnglishLet’s say you need a new coffee table, so you start searching for [ coffee t ].
Tänk dig att du behöver ett nytt soffbord, så du börjar söka efter [ soffb ].
EnglishSelect this option if you want all empty cells in the original table to be ignored.
Om Du har markerat den här kryssrutan, ignoreras tomma rader i ursprungstabellen.
EnglishThis must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.
Denna lucka måste fyllas igen, dock inte endast genom de befintliga åtgärderna.
EnglishThat proposal is not obsolete and there is no other proposal on the Council table.
Förslaget är inte omodernt, och det ligger inget annat förslag på rådets bord.
EnglishThat was not the intention of the table, and I hope that is now finally clear.
Det var inte avsikten med tabellen och jag hoppas att det nu äntligen är klarlagt.
EnglishAll this will have to be "put on the table" and reduced under the GATT rules.
Allt detta måste läggas på bordet och minskas inom ramen för GATT-bestämmelserna.
EnglishWe should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
Vi bör sätta oss ner runt bordet gemensamt och diskutera det hela med våra grannar.
EnglishI would also like to say that it is the major issues that are always on our table.
Låt mig också säga att detta är centrala frågor som alltid finns på vår dagordning.

Other dictionary words

English
  • on the table

Translations into more languages in the bab.la Russian-English dictionary.