"on the world stage" translation into Swedish

EN

"on the world stage" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the world stage" in context.

Context sentences for "on the world stage" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCopenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
Köpenhamnskonferensen visade att vi behöver se över EU:s roll på världsarenan.
EnglishHow can Europe be independent and have a political influence on the world stage?
Hur kan EU vara oberoende och ha ett politiskt inflytande på världsarenan?
EnglishThe fifth and final action is to promote European higher education on the world stage.
Den femte och sista åtgärden är att främja europeisk högre utbildning i världen.
EnglishThe EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
EU får inte glömma sin roll som ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
EnglishThe EU cannot forget its role as a leading actor on the world stage in every respect.
EU får inte glömma sin roll som en ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Mexiko och Brasilien får också allt större betydelse på den internationella arenan.
EnglishEurope must do the same if it is to continue playing a major role on the world stage.
EU måste göra samma sak om EU ska fortsätta att spela en huvudroll på världsscenen.
EnglishCommunity interests stand alongside national interests on the world stage.
Gemenskapens intressen står sida vid sida med nationella intressen på världsarenan.
EnglishI think it was not so much that the EU disappeared from the world stage.
Jag tror inte att det handlade så mycket om att EU försvann från världsscenen.
EnglishWhen it comes to human rights, Europe must defend its good name on the world stage.
Vad beträffar mänskliga rättigheter måste Europa försvara sitt goda namn på världsnivå.
EnglishThe sexual apartheid must disappear from the world stage like a passing nightmare!
Köns-apartheiden måste försvinna som tillfällig mardröm på världsarenan!
EnglishMadam President, the big problem is that so much is happening on the world stage.
Fru talman! Det stora problemet är att det sker så mycket i vår värld.
EnglishFirst of all, the European Union is, and must remain, an ambitious player on the world stage.
För det första är EU en ambitiös aktör på den globala scenen och måste så förbli.
EnglishBarack Obama has rightly seen an opportunity to bring America back onto the world stage.
Barack Obama har med rätta sett en möjlighet att föra Amerika tillbaka in på världsarenan.
EnglishA presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
En guru som leker president på den världspolitiska scenen, och bara ställer till besvär?
EnglishIt would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Med fördragets hjälp skulle EU kunna handla med större enighet och konsekvens på den globala arenan.
EnglishWeakening the competitiveness of air transport will hamper the EU still further on the world stage.
Om lufttransporternas konkurrenskraft försvagas hämmas EU än mer på världsscenen.
EnglishThe EU can now vindicate its claim to a place on the world stage by brokering this strategy.
EU kan nu göra anspråk på en plats på världsarenan genom att framföra den här strategin.
EnglishThe European Union can and should be a major player on the world stage.
Europeiska unionen kan och skall vara en huvudaktör på världsscenen.
EnglishIf we only focus on a strong role for Europe on the world stage, then we have got it all wrong.
Om vi bara inriktar oss på en stark roll för Europa på världsscenen så missar vi målet.

Other dictionary words

English
  • on the world stage

Moreover, bab.la provides the English-Danish dictionary for more translations.