"on their own account" translation into Swedish

EN

"on their own account" in Swedish

See the example sentences for the use of "on their own account" in context.

Similar translations for "on their own account" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
their pronoun
theirs pronoun
Swedish
own adjective
to own verb
account noun
to account verb

Context sentences for "on their own account" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore expressing, on my own account, my concern about this particular problem.
Jag vill därför säga att jag personligen oroas av det här specifika problemet.
EnglishMr President, I can oppose this both as rapporteur and on my own account.
Herr ordförande! Jag vill både som föredragande och talare invända mot detta.
Englishcatch(err) {}You should see your own account number in place of the xxxx-x in the example above.
catch(err) {}Du ska se ditt eget kontonummer i stället för xxxx-x i exemplet ovan.
EnglishMr President, I speak on my own account and in some disappointment.
Herr ordförande! Jag talar i eget namn, och jag talar av besvikelse.
EnglishI will save the rest for when I speak for my group and on my own account.
Resten skall jag säga när jag talar för min grupp och för mig.
EnglishThe reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
Orsaken till detta är att sådana transporter ofta är lokala transporter för egen räkning.
EnglishOwn-account drivers, I know for a fact, are under tremendous pressure to work night and day.
Förare som är egenföretagare, det vet jag, befinner sig under fruktansvärd press att arbeta dag och natt.
EnglishThus, it is a question of what enterprises do on their own account over and above complying with the legislation.
Det handlar alltså om vad företagen gör på eget initiativ utöver att följa lagstiftningen.
English   Mrs Andrikienė, when our fellow Members take part in a mission of observers, they do not go on their own account.
   – Fru Andrikienė! När våra kolleger deltar i en övervakningsdelegation gör de inte det för egen räkning.
EnglishOwn-account truck drivers will work all the hours that they get because they are not sure when they will get another job.
Långtradarförare med egna företag kommer att arbeta alla timmar de får därför att de vet inte när de kommer att få ett nytt jobb.
EnglishThe second amendment, Amendment No 67, refers to Article 12; that is, to immigrants wishing to establish themselves on their own account.
Det andra ändringsförslaget, nr 67, hänvisar till artikel 12, det vill säga, om invandrare som själva vill etablera sig.
EnglishThey hire these zelfstandigen zonder personeel (staffless own-account workers), as they are referred to in the Netherlands, to carry out the same activities.
De hyr in de här småföretagarna igen för samma verksamhet.
EnglishThese own-account transport operators are no longer in someone's employment but their role is virtually the same and the risks are to be borne by them.
De här chaufförerna är inga arbetstagare längre, fast deras jobb är i stort sett detsamma och riskerna får de ta själva.
EnglishThese own-account transport operators are no longer in someone' s employment but their role is virtually the same and the risks are to be borne by them.
De här chaufförerna är inga arbetstagare längre, fast deras jobb är i stort sett detsamma och riskerna får de ta själva.
EnglishSmall and medium-sized enterprises (SMEs) on their own account for around 99% of all businesses and provide over 100 million jobs in the European Union.
Små och medelstora företag utgör tillsammans cirka 99 procent av alla företag och tillhandahåller över 100 miljoner arbeten i EU.
EnglishAn advantage of the second pillar is that pension benefits no longer depend on the country's demographics but on savings accumulated in one's own account.
En fördel med den andra pelaren är att pensionsvinsterna inte längre är beroende av landets demografi, utan av de besparingar som samlats på ens eget konto.
EnglishThis will mean, for instance, that in the road transport area there will be three categories of operators: own-account, third party hauliers and self-employed.
Detta kommer exempelvis att innebära att det inom vägtransportsektorn kommer att finnas tre kategorier av aktörer: för egen räkning, tredjepartsspeditörer och egenföretagare.
EnglishIn relation to the working time directive on road transport operators, I have concerns about the exclusion of own-account operators from the definition of mobile workers.
Vad gäller arbetstidsdirektivet för aktörer inom vägtransport är jag bekymrad över att aktörer som arbetar för egen räkning undantas från definitionen av mobila arbetstagare.
EnglishI also warmly welcome, on my own account, the links through the Pyrenees, because it cannot be repeated too often that the Pyrenees pose a problem which is just as acute as the one posed by the Alps.
Jag välkomnar också för egen del genomfarterna i Pyrenéerna, för man har inte tillräckligt betonat att Pyrenéerna skapar ett lika stort problem som alpbågen.
EnglishFor road transport we will now have three categories of operators, own-account, third party hauliers and self-employed with three different working time regimes under Directive 93/ 104.
Inom vägtransportsektorn kommer vi nu att ha tre kategorier av aktörer, för egen räkning, tredjepartsspeditörer och egenföretagare med tre olika arbetstidssystem enligt direktiv 93 / 104.

Other dictionary words

English
  • on their own account

Moreover, bab.la provides the English-Czech dictionary for more translations.