"on thinks" translation into Swedish

EN

"on thinks" in Swedish

See the example sentences for the use of "on thinks" in context.

Context sentences for "on thinks" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishThe Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
Kommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.
EnglishThis corresponds exactly with what Mrs Marinucci thinks is important and we agree.
Det överensstämmer exakt med vad Marinucci anser vara viktigt och vi håller med.
EnglishThe Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
Hur kan referenspriset verkligen garantera ett pris på de europeiska marknaderna?
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishThis is gratifying, and I know that Parliament thinks the Agency is very important.
Det är glädjande, och jag vet att parlamentet har tillmätt byrån stor betydelse.
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Om ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
EnglishBringing about such a revolution in the way society thinks requires active efforts.
Att skapa en sådan revolution i samhällets sätt att tänka kräver aktiva insatser.
EnglishI should therefore be very grateful to hear what the Commissioner thinks about this.
Jag skulle därför uppskatta om kommissionären explicit vill gå in på den punkten.
EnglishThe question now is what Parliament thinks of the proposal currently before us.
Men frågan i dag är vad parlamentet anser om förslaget som ligger på bordet.
EnglishThe Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
Kommissionen menar att man i de nya bestämmelser som föreslås hittat en bra balans.
EnglishMy party, the Socialist Party in the Netherlands, thinks that is no kind of solution.
Mitt parti, Socialistiska partiet i Nederländerna, ser inte det som en lösning.
EnglishBush thinks he can afford not to adhere to the worldwide agreements on CO2 reduction.
Bush tycker sig kunna strunta i globala avtal om minskning av koldioxidutsläpp.
EnglishThere has to be a radical change in the way the European Council works and thinks.
Det måste ske genomgripande förändringar i Europeiska rådets arbetssätt och synsätt.
EnglishI should like to hear what the Commissioner thinks about these compensatory measures.
Jag vill gärna höra kommissionsledamotens åsikt om dessa kompensationsåtgärder.
EnglishMinsk thinks that it is not acceptable to support the opposition like that.
Minsk anser att det inte är acceptabelt att stödja oppositionen på detta sätt.
EnglishI would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.
Jag skulle också vilja höra vad Cecilia Malmström anser om denna situation.
EnglishThis Commission thinks this does not fairly represent the actual situation.
Kommissionen anser att detta inte ger en rättvis bild av den faktiska situationen.
EnglishBecause the more one thinks about it, the less innocent this White Paper appears.
För ju mer man funderar över den, desto mindre oskyldig framstår vitboken.
EnglishBush thinks, the road to Baghdad passes through Jerusalem.
Tvärtemot vad George W. Bush anser, så går vägen till Bagdad genom Jerusalem.

Other dictionary words

English
  • on thinks

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.