"on this subject" translation into Swedish

EN

"on this subject" in Swedish

See the example sentences for the use of "on this subject" in context.

Context sentences for "on this subject" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
Jag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
EnglishThat is not the subject of this decision and this very welcome report, however.
Det är dock inte ämnet för detta beslut och detta mycket uppskattade betänkande.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishSubject: Spain's National Hydrological Plan (NHP) and Mediterranean agriculture
Angående: Den spanska vattenplanen och jämvikten i jordbruket i Medelhavsområdet
EnglishWith some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
Med några undantag är praktiskt taget alla fiskarter mer eller mindre utfiskade.
EnglishThis led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
Resultatet blev att stabilitetspakten antogs, och det återkommer jag till senare.
EnglishMr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
Bangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
EnglishWhen we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
När vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Angående: Avvecklingsprogram för en tredjedel av den irländska sikfiskesektorn.
EnglishSubject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
Angående: Interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om EU-frågor
EnglishAs an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
EnglishHowever, the subject of this debate is the economic performance of the euro zone.
Ämnet för denna debatt är emellertid det ekonomiska resultatet för euroområdet.
EnglishIn the majority of our Member States, gambling is currently subject to regulation.
I en majoritet av medlemsstaterna omfattas spelen för närvarande av regleringar.
EnglishMany opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
Många synpunkter har framförts i frågan, men Stavros Dimas diskuterade inte dem.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Det är det, och det behöver det vara på grund av detta särskilda ämnes betydelse.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishSubject: Image of the various European countries in the other EU Member States
Angående: Bilden av de enskilda europeiska länderna i EU: s övriga medlemsstater
EnglishAs they are on the same subject, the following questions will be taken together:
– Eftersom de behandlar samma ämne kommer följande frågor att tas upp tillsammans.

Other dictionary words

English
  • on this subject

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.