"on top" translation into Swedish

EN

"on top" in Swedish

See the example sentences for the use of "on top" in context.

Context sentences for "on top" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis issue is one of our top priorities, and we are debating these 50 proposals.
Denna fråga är en av våra huvudprioriteringar och vi diskuterar dessa 50 förslag.
EnglishDrag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
EnglishThat is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Detta är en enorm minskning och till den kommer minskningen av strukturfonderna.
EnglishCompliance with the stipulations of the Water Framework Directive is top priority.
Efterlevnaden av bestämmelserna i ramdirektivet för vatten är högsta prioritet.
EnglishThis is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Vårt land destabiliseras ytterligare utöver den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishOn top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Dessutom är skogen nödvändig för oss alla, och den är en del av vår identitet.
EnglishAt the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
Vid G8-toppmötet i Gleneagles i Skottland stod fattigdom högst upp på dagordningen.
EnglishFlanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Flandern är något av en världsmästare inom detta område. Vi är världsledande.
EnglishResearch and innovation are at the top of the EU's agenda for growth and jobs.
Forskning och innovation står överst på EU:s dagordning för tillväxt och jobb.
EnglishAt the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".
På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "
EnglishA top-down EU approach is required to protect the information society sector.
Det krävs ett ”uppifrån och ned”-perspektiv för att skydda informationssamhället.
English(PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
.(PT) Hållbar utveckling ligger högt uppe på den internationella dagordningen.
EnglishOn top of that, some Member States falsify the official employment statistics.
En del medlemsstater förvränger dessutom den officiella sysselsättningsstatistiken.
EnglishOn top of that, Mrs Morgan has included a specific reference to maximum subsidiarity.
Därtill har Eluned Morgan tagit med en särskild passus om maximal subsidiaritet.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Men jordbruket på global nivå var definitivt fortfarande högst upp på agendan.
EnglishThe inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
EnglishMr President, for the public, health and healthy food are the top priority.
Herr talman! För befolkningen är hälsan och hälsosamma livsmedel det viktigaste.
EnglishNow, that's the kind of winning attitude that'll take this enterprise to the top.
Det är den inställningen som kommer att ta den här verksamheten till toppen.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Dessutom håller vi på att skapa allt närmare förbindelser med andra delar av Asien.
EnglishThirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.

Other dictionary words

English
  • on top

Moreover, bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.