"on top of all" translation into Swedish

EN

"on top of all" in Swedish

See the example sentences for the use of "on top of all" in context.

Context sentences for "on top of all" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo top it all, yesterday it was reported that you are being provided with a Learjet.
Som om inte det vore nog rapporterades i går att ni fått tillgång till en Learjet.
EnglishTo top it all, the threat of war with Rwanda hangs over the region.
Till råga på eländet drar det i området dessutom ihop sig till krig mot Rwanda.
EnglishBut on top of all this - and I very much welcome what the minister said - we impose stigma.
Men utöver allt detta - och jag välkomnar verkligen vad ministern sa - stigmatiserar vi dem.
EnglishYou kow, when I realised we were going to Top Gun, all I could think about was getting that trophy.
När jag insåg att vi skulle till Top Gun kunde jag bara tänka på trofén.
EnglishIt creates huge problems and, to top it all, undermines democracy.
Detta skapar oerhörda problem och undergräver dessutom demokratin.
EnglishIf there were to be yet another directive on top of all that, then that would be too much of a good thing.
Att till detta lägga ännu ett direktiv skulle vara för mycket av det goda.
EnglishOn top of all that, then, the December European Council is asking us to speed up our work.
På toppen av allt detta ansåg Europeiska rådet vid sitt möte i december att vi bör snabba på vårt arbete.
EnglishOn top of all that now comes Russia's aggression against Georgia.
Utöver allt detta har vi nu Rysslands angrepp mot Georgien.
EnglishTo top it all, the Russian authorities now also intend to silence domestic and foreign NGOs.
Yttrande- och tankefriheten är en av Europeiska unionens grundläggande värderingar och en av demokratins hörnstenar.
EnglishAnd on top of all off these rules, they keep changing.
Och ovanpå alla dessa regler, så förändras de hela tiden.
EnglishTo top it all, the Russian authorities now also intend to silence domestic and foreign NGOs.
Som grädde på moset tänker nu de ryska myndigheterna också tysta ned inhemska och utländska icke-statliga organisationer.
EnglishTo top it all, we are in fact aware that a large number of them are harmful, and yet we still allow them to be used.
För ett stort antal är det t.o.m. så att vi vet att de är skadliga, men ändå tillåter vi att de används.
EnglishTo top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
Till råga på allt finns det föraktliga politiker som använder de omänskliga Benešdekreten som förhandlingsgrund.
EnglishTo top it all, on Tuesday the House adopted a text which helps enormously in resolving the problem.
Höjden är att kammaren i tisdags, för tre dagar sedan, röstade igenom en text som ger ett viktigt bidrag till problemets lösning.
EnglishEach minister of finance in Europe today is taken up to the mountain top with all the temptations of undermining the Growth and Stability Pact.
Varje finansminister i EU måste i dag stålsätta sig mot frestelsen att undergräva stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishMadam President, I agree with all contributors that public health, food safety and hygiene have to be at the top of all our agendas.
(EN) Fru talman! Jag håller med alla inlägg om att folkhälsa, livsmedelssäkerhet och hygien måste stå överst på dagordningen.
EnglishI do not want to start a discussion tonight on these issues, but it is an added problem on top of all the other existing problems.
Jag vill inte inleda en diskussion om dessa frågor här i kväll, men det är ytterligare ett problem utöver alla de andra problemen.
EnglishOh, Mom, Mom, he's wild and spontaneous... and hysterical and offbeat... and on top of all that... he's centered, and he's down to earth.
Mamma, mamma han är vild och spontan... och hysterisk och annorlunda... och inte nog med det... han är självständig och jordnära.
EnglishTo top it all, the rapporteur also emphasises the need for a Constitution, because this would speed up the creation of a Defence Union.
För att avrunda det hela betonar föredraganden även behovet av en konstitution, eftersom den skulle påskynda skapandet av en försvarsunion.
EnglishRather as in the myth of Sisyphus, we should continue rolling the stone from the bottom of the mountain to the top, despite all events to the contrary.
Det är som myten om Sisyfos, vi måste fortsätta att rulla upp stenblocket från bergets fot och upp till toppen, trots alla motgångar.

Other dictionary words

English
  • on top of all

Search for more words in the Swedish-English dictionary.