"on top of which" translation into Swedish

EN

"on top of which" in Swedish

See the example sentences for the use of "on top of which" in context.

Context sentences for "on top of which" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe send it billions of euro, on top of which we now have to provide humanitarian aid.
Vi skickar miljarder euro dit och utöver detta måste vi nu bidra med humanitärt stöd.
EnglishOn the floating toolbar click the icon at top left, which means " No Border ".
På utrullningslisten klickar du på ikonen som finns uppe till vänster och som symboliserar " Ingen inramning ".
EnglishIt is no fun having to wait for hours because of a delay, on top of which you are likely to miss your connecting flight.
Det är inte roligt att behöva vänta i timmar på grund av en försening som antagligen gör att du missar ett anslutningsflyg.
EnglishIt is no fun having to wait for hours because of a delay, on top of which you are likely to miss your connecting flight.
Avslutningsvis: biljettpriserna ligger kanske lågt men för övrigt tas det ofta alt för litet hänsyn till passagerarnas intressen.
EnglishInstead, he has chosen to present his over-the-top proposal, which has provoked opposition from a significant proportion of this House.
I stället har han valt att lägga fram sitt anfallsförslag, vilket har framkallat motstånd från ett betydande antal parlamentsledamöter.
EnglishOne such solution, that is often mentioned, is national top-ups, which, incidentally, has already been tried out on us, the new Member States.
En sådan lösning, som ofta nämns, är nationella tilläggsstöd, något som för övrigt redan har prövats på oss, de nya medlemsstaterna.
EnglishPutting them at the forefront means that we must have a top priority, which is that the health system should provide people with the best possible care locally.
Det betyder att vi alltid först måste prioritera att genom hälso- och sjukvårdssystemet ge människor bästa möjliga vård lokalt.
EnglishInstead, he has chosen to present his over-the-top proposal, which has provoked opposition from a significant proportion of this House.
En ytterligare minskning av övergångsperioden för internationella transporter kommer att förvärra de negativa effekterna av de nya bestämmelserna för transportföretag i de nya medlemsstaterna.
EnglishAs far as the report is concerned, it is an expert opinion for the use of my services, on top of which I asked my staff to go down there and see for themselves in the plant.
Vad gäller rapporten är det ett expertutlåtande som skall användas av mina tjänster och utöver detta bad jag dem att själva åka upp och titta på anläggningen.
EnglishA total EU budget of ECU 3.8 billion has been allocated to this programme for 1997, on top of which are the Member States' contributions amounting to ECU 2.5 billion.
Det är ett totalt tillskott från EU på 3, 8 miljarder ecu till detta program för 1997, och dessutom tillkommer medlemsstaternas bidrag som uppgår till 2, 5 miljarder ecu.
EnglishA total EU budget of ECU 3.8 billion has been allocated to this programme for 1997, on top of which are the Member States ' contributions amounting to ECU 2.5 billion.
Det är ett totalt tillskott från EU på 3, 8 miljarder ecu till detta program för 1997, och dessutom tillkommer medlemsstaternas bidrag som uppgår till 2, 5 miljarder ecu.
EnglishThis has been emphasised in numerous Council and Parliament resolutions, most recently in Lisbon, and for the Commission, this task does, without doubt, have the top priority which it requires.
Detta har betonats i många resolutioner från rådet och parlamentet, senast i Lissabon, och för kommissionen har denna uppgift utan tvekan en nödvändig hög prioritet.
EnglishThere are plenty of stances and affirmations by top officials which nourish a 'climate of suspicion ' vis-à-vis foreigners, especially those asking for asylum or for work.
Det saknas inte beslut och påståenden från högt uppsatta ansvariga personer som ger näring åt ett " misstänksamt klimat " gentemot främlingar, särskilt gentemot dem som begär asyl eller söker arbete.

Other dictionary words

English
  • on top of which

More translations in the English-Vietnamese dictionary.