"on two counts" translation into Swedish

EN

"on two counts" in Swedish

See the example sentences for the use of "on two counts" in context.

Similar translations for "on two counts" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
two adjective
Swedish
two numeral
Swedish
to two- verb
Swedish
counts verb
Swedish
to count verb
count noun

Context sentences for "on two counts" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will just finally say, in response to Mr Gollnisch, that he is wrong on two counts.
Jag vill bara som svar till Bruno Gollnisch säga att han har fel i två avseenden.
EnglishI consider the ongoing reform of the sugar regime to be unfair on two counts:
   . – Jag anser att den pågående reformeringen av sockerordningen är orättvis av två orsaker:
EnglishIt is a job for the top man, but in this case the top men have failed on two counts.
Det är en chefsuppgift. Men här har cheferna misslyckats två gånger.
EnglishThe situation for Romany women is even more difficult, and they suffer discrimination on two counts.
Situationen för romska kvinnor är ännu svårare och de diskrimineras på två sätt.
EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
För det femte: det viktigaste i den här frågan är att återgå till FN:s spelregler, och det på två sätt.
EnglishThere has certainly been some progress on those two counts this year, compared to previous years.
Det har visserligen gjorts vissa framsteg i de två fallen i år, jämfört med tidigare år.
EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
För det femte: det viktigaste i den här frågan är att återgå till FN: s spelregler, och det på två sätt.
EnglishI am always a little hopeful, yet realistic on two counts.
Jag är alltid lite hoppfull, men jag är dock mycket realistisk när det gäller två saker.
EnglishThe European Central Bank's proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
Europeiska centralbankens förslag får oss att ställa frågor och att agera försiktigt och av följande två skäl:
EnglishTo assess the results, we are satisfied on two counts.
Om jag sammanfattar det hela blir vi nöjda på två punkter.
EnglishI suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Jag antar att Mugabe blir alltmer nervös av två orsaker.
EnglishThis own-initiative report falls down on two counts.
Initiativbetänkandet är ett misslyckande i två avseenden.
English- (FR) The European Central Bank' s proposal induces us to reflect and to act prudently on two counts:
. (FR) Europeiska centralbankens förslag får oss att ställa frågor och att agera försiktigt och av följande två skäl:
EnglishMr Schiedermeier, I must apologise to you on two counts.
Schiedermeier, vi ber om er förlåtelse.
EnglishThe consumer will actually suffer on two counts.
Konsumenten straffas på så sätt dubbelt.
EnglishI spoke earlier of a success on two counts.
Tidigare talade jag om en dubbel framgång.
EnglishIn our opinion, the Commission has failed on two counts: it has been found guilty of nepotism and of mismanagement.
Vi menar att kommissionen har misslyckats på två plan, dels har kommissionen fuskat, dels har den misskött verksamheten.
EnglishMr President, the state of tropical forests is worrying on two counts, as the impoverishment of the forest is not only quantitative but also qualitative in nature.
Herr talman, kära kolleger! Tillståndet i de tropiska skogarna är i dubbel mening bekymmersamt.
EnglishOn the other hand, those who favour a strategy whereby we pretend that we are not targets are fooling themselves, and are doing so on two counts.
De som däremot är för en strategi där vi låtsas att vi inte utgör någon måltavla lurar bara sig själva i dubbel bemärkelse.
EnglishIn my view, the system is flawed on two counts. Firstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
Jag tror att systemet innehåller två fel: det ena felet är att vi varje gång har en ny fond, och det betyder att vi varje gång förlorar ett år.

Other dictionary words

English
  • on two counts

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.