"on what grounds" translation into Swedish

EN

"on what grounds" in Swedish

See the example sentences for the use of "on what grounds" in context.

Context sentences for "on what grounds" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMay I ask in what context and on what grounds this visit is taking place?
Kan jag få fråga inom ramen för vad detta besök äger rum och av vilken anledning?
EnglishSo on what grounds, then, are we interfering in the domestic affairs of this sovereign state?
Med vilken rätt tillåter vi oss då att ingripa i inrikes frågor i denna suveräna stat?
EnglishSo on what grounds, then, are we interfering in the domestic affairs of this sovereign state?
Med vilken rätt tillåter vi oss då att ingripa i inrikes frågor i denna suveräna stat ?
EnglishOn what grounds does the Commission have legal doubts regarding the treatment to be accorded to new customers?
På vilka grunder har kommissionen rättsliga tvivel vad gäller behandlingen av nya kunder?
EnglishIf the answers to the first two questions are affirmative, then on what grounds would the Commission do this?
Om svaret på de två första frågorna är ja, på vilka grunder skulle kommissionen göra detta?
EnglishWhat grounds does it have for putting such a measure in place?
Vilka skäl har det för att vidta en sådan åtgärd?
EnglishIf so, can it explain on what grounds it takes that view?
Vad grundar kommissionen denna teori på?
EnglishOn what grounds, we might ask ourselves.
På vilka grunder finns det skäl att fråga sig.
English2.on what grounds it explains them;
2.Vilka skäl används för att motivera dem?
EnglishFrom the point of view of competition policy legislation, what grounds could be cited to justify treating the two types of aid differently?
Vilka skäl skulle det kunna finnas för att behandla dessa två stödtyper olika i konkurrenslagstiftningen?
EnglishOn what grounds would you want to break...
EnglishMr President, on what grounds?
EnglishMy own profound concern relates to what grounds we have for preventing it, and I am someone who has studied philosophy.
Min djupa oro hänför sig till vilka motiveringar vi använder för att bekämpa detta. Detta gör jag som människa med kunskaper i filosofi.
EnglishWhat grounds have we heard here?
English—Is there a risk that monies from the Cohesion Fund earmarked for projects in Bulgaria will be frozen, and on what grounds would such a step be taken in respect of Bulgaria?
—Är det risk för att de medel som beviljats till projekt genom sammanhållningsfonden i Bulgarien fryses?
EnglishOn what grounds does the Commission consider that these subsidies distort competition when they do not even cover the extra cost of transport within Sweden?
På vilka grunder anser kommissionen att stödet är konkurrenssnedvridande då det inte ens täcker merkostnader för transporter inom Sverige?
EnglishOn what grounds does the Commission decide to initiate an investigation (Article 16) and subsequently propose a temporary withdrawal of the preferential arrangements?
På vilka grunder kan kommissionen inleda en undersökning (artikel 16), och vad motiverar ett tillfälligt upphävande av tullförmånerna?
EnglishOn what grounds were these countries taken as the sole basis, and why is the average of all 27 Member States of the European Union not used for the calculation?
Av vilka skäl har enbart dessa länder använts som underlag, och varför används inte genomsnittet för alla 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen för beräkningen?
EnglishThere were no amendments from the committee and I am not quite sure on what grounds the chairman was asking for referral back when he was representing the committee.
Det fanns inga ändringsförslag från utskottet och jag är inte helt säker på vilka grunder ordföranden önskade förvisa betänkandet när han företrädde utskottet.
EnglishWhich Member States are in favour of Parliament’s and the European Commission’s approach and which are reluctant to agree to the reform of the Solidarity Fund and on what grounds?
Vilka medlemsstater stöder parlamentets och kommissionens förslag och vilka är motvilliga till reformen av solidaritetsfonden och på vilka grunder?

Other dictionary words

English
  • on what grounds

In the Swahili-English dictionary you will find more translations.