"on which" translation into Swedish


Showing results for "on". "on which" is currently not in our dictionary.
EN

"on which" in Swedish

volume_up
on {adj.}
volume_up
on {adv.}
volume_up
on {prp.}

EN on
volume_up
{adjective}

on
volume_up
{adj.}
I live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Jag bor Irland, och jag representerar Dublin som ligger Irlands östkust.
You and the Commission really ought to go and look at what is available on the market.
Ni och kommissionen måste äntligen titta vad som finns marknaden.
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
Men detta är ett sällsynt exempel ett betänkande som är rätt väg - till Damaskus?
on
volume_up
till {adj.}
The intention was to add a reference to a worldwide tax on CO2 emissions.
Det var fråga om att lägga till en hänvisning till en internationell skatt på koldioxidutsläpp.
So I appeal to you to urge the Commission to the greatest possible openness on this issue.
Därför skulle jag vilja vädja till er att uppmana kommissionen till största möjliga öppenhet.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
on
volume_up
fram {adj.}
The same amendment was tabled in the plenary on behalf of the PPE-DE Group.
Samma ändringsförslag lades fram i plenum för PPE-DE-gruppen.
Today, we shall, however, propose some clear guidelines on this issue.
I dag kommer vi dock att lägga fram en del tydliga riktlinjer i denna fråga.
This applies not least to drugs cooperation, as progress needs to be faster on this matter.
Detta gäller inte minst narkotikasamarbetet, eftersom man där behöver gå mycket fortare fram.
on (also: further, more)
volume_up
vidare {adj.}
Mr President, I would simply like to ask you to move to the next item on the agenda.
Kan jag bara få be er att gå vidare till andra frågor på föredragningslistan.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.
I länder som Rumänien, Bulgarien och så vidare lever Jalta 1944 vidare.
on
volume_up
kvar {adj.}
The military regime is still holding on to power, thanks to the state of emergency.
Militärregimen håller sig kvar vid makten med hjälp av undantagstillstånd.
I would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
Jag frågar igen: kan ni sitta kvar hela er mandatperiod?
He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.
Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Detta var ett viktigt steg framåt och ett viktigt krav för parlamentet.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
I debatten om informationssamhället tycker jag också att vi har kommit framåt.
on
The Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
Rådet lägger själv band sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
But the Indus people also left behind artifacts with writing on them.
Men Indusfolket efterlämnade också föremål med saker skrivna sig.
How does the Commission intend to put pressure on the governments?
Vilken roll tar kommissionen sig för att bearbeta regeringarna?

Synonyms (English) for "on":

on
English

Similar translations for "on which" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
which pronoun

Context sentences for "on which" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Det förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Vi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
EnglishThis applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
EnglishSome think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
En del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishWe have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Detta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera så snabbt som möjligt.
EnglishSchools have to respond by providing courses at which young people will succeed.
Skolorna måste svara med att erbjuda kurser där unga människor kommer att lyckas.
EnglishSo, this budget, which is ingratiating, cosmetic, excessive and inflationary, ...
Denna budget som är klientilistisk, kosmetisk, överdriven och inflationistisk...
EnglishMr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
Herr ordförande, jag ställde tidigare en fråga som jag tycker är mycket viktig.
EnglishNow there is another group which does not want to vote without previous debate.
Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
EnglishThe Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
De olympiska spelen avskaffades år 393 av rent politiska skäl, som vi alla vet.
EnglishMr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
Bernhard Rapkay framförde ett antal kloka argument som jag inte tänker upprepa.
EnglishThe application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.
Tillämpningen av dessa regler kommer att behöva övervakas, vilket inte blir lätt.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Det verktyg som utvecklades var ineffektivt och tillgodosåg inte aktuella behov.
EnglishGreece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
Grekland måste vidta de åtgärder som är nödvändiga, men inte med bilaterala lån.
EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Denna situation undergräver produktiviteten och den ekonomiska konkurrenskraften.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Kommissionen välkomnar betänkandet som korrekt återspeglar de viktigaste frågorna.
EnglishCan we accept the lobbyists' product as a reality, which only serves their needs?
Kan vi godta lobbyisternas verk som en realitet, som endast tjänar deras behov?
EnglishHowever, the resolution contains several provisions which should not be included.
Resolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där.
EnglishI wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
Bland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.