"onto" translation into Swedish

EN

"onto" in Swedish

SV
EN

onto {preposition}

volume_up
1. "to a position on something"
onto (also: across, by, for, into)
It was brought onto the market without sufficient explanation of the risks.
Den infördes marknaden utan tillräckliga förklaringar om riskerna.
We will thereby prevent the entry of these products onto the European market.
det sättet förhindrar vi att dessa produkter kommer ut den europeiska marknaden.
Of course it is positive that the students are going out onto the streets.
Det är naturligtvis positivt att studenterna ger sig ut gatorna.
onto (also: at, for, into, on)
These costs that no one pays are diverted onto society instead.
De kostnader som ingen betalar riktas i stället mot samhället.
I wish to put on record my opposition to the costs continuing to be offloaded onto the farmers.
Jag uttalar mig mot att man som hittills helt enkelt vältrar över kostnaderna på jordbrukarna.
It even needs to be strong enough to drag all the regional economies onto the path towards new growth.
Det måste också vara starkt nog att leda in alla regionala ekonomier på vägen mot ny tillväxt.

Context sentences for "onto" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Det går inte att tvinga vare sig godset eller resenärerna tillbaka till järnvägen.
EnglishHe told the experimenter to do this, to try putting it out onto the other location.
Han bad experimentledaren att göra detta, att försöka ställa den ena över den andra.
EnglishCertainly not Great Britain, for that country is firmly holding onto its rebate.
Förvisso inte Storbritannien, för det landet håller envist fast vid sin .
EnglishThe big energy companies do not want to let such things onto the grid too.
De stora energikoncernerna vill inte låta sådana saker bli delaktiga av nätet.
EnglishThey think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
De menar att vi vill pådyvla dem någon sorts europeiska traditioner och värden.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hur kan kommissionen veta vilken typ av salmonella som " exploderar " i morgon?
EnglishThis includes, for example, the suspension of introducing products onto the market.
Det kan till exempel handla om att ställa in saluföringen av produkterna.
EnglishIt is, to my mind, a fantastic achievement and something we should hold onto.
Enligt min mening är detta en fantastisk prestation och något som vi bör hålla fast vid.
EnglishWe must today take the bold step of voting this law onto the statute book.
Vi måste nu ta det vågade steget och rösta för att denna lag införs i lagstiftningen.
EnglishMove the mouse pointer (a can) onto the object where you want to assign the current Style.
Flytta muspekaren till objektet som du vill tilldela den aktuella formatmallen.
EnglishWe must very clearly refuse to allow non-authorised GMOs onto the market.
Vi måste tydligt vägra att icke-tillåtna genmodifierade organismer saluförs.
EnglishHow can the Commission know what type of salmonella will explode onto the scene tomorrow?
Hur kan kommissionen veta vilken typ av salmonella som "exploderar" i morgon?
EnglishIt seems your little land dispute has spilled over onto our noble shore.
Det verkar som om er lilla landdispyt, har runnit över till vår ädla strand.
EnglishDrugs that are grown and produced in Afghanistan find their way onto the streets of Europe.
Narkotika som odlas och produceras i Afghanistan finner sin väg till Europas gator.
EnglishWe must move transported goods off the roads and onto the railways.
Vi måste flytta transporterade varor bort från vägarna och över till järnvägen.
EnglishSo welcome to Romania and Bulgaria; let us welcome their politicians onto the EU gravy train.
Låt oss välkomna deras politiker till EU: s värld, där de kan tjäna storkovan.
EnglishThere are too few facilities for getting lorries onto the railways.
Det finns inte tillräckliga alternativ för att få över lastbilarna till järnvägen.
EnglishSo welcome to Romania and Bulgaria; let us welcome their politicians onto the EU gravy train.
Låt oss välkomna deras politiker till EU:s värld, där de kan tjäna storkovan.
EnglishWalker...... may have stumbled onto a trinket of value.
Tydligen, har mr Walker snubblat över någon värdefull prydnadssak -
EnglishSo this is us climbing onto the trees and putting it up over the Sayan Valley in Indonesia.
Så det här är vi som klättrar i träd och sätter upp det över dalen Sayan i Indonesien.