EN

open {only singular}

volume_up
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Jordbruket påverkas särskilt av klimatförändringar, eftersom dess produkter tillverkas utomhus.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
Vissa av dessa föreskrifter är fullkomligt absurda och tillåter i vissa fall inte ens rökning utomhus.
Toxic residues are stored in the open air.
Giftiga restprodukter lagras utomhus.
open (also: outdoors)
These camps, ladies and gentlemen, are truly open-air prisons.
Dessa läger, mina damer och herrar, är i själva verket fängelser ute i det fria.
The Mediterranean has become the largest open-air common grave anywhere.
Medelhavet har blivit världens största massgrav i det fria.
The citizens and the European Parliament are asking the Council to come out into the open.
Medborgarna och Europaparlamentet uppmanar rådet att komma ut i det fria.

Context sentences for "open" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Den sista utestående frågan vid förhandlingarna rörde de jämförande tabellerna.
EnglishThe outcome of the European Council is that the Union remains open to new members.
Resultatet av Europeiska rådets möte är att EU förblir öppet för nya medlemmar.
EnglishThese symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
EnglishI know from experience that women are often much more open to innovation than men.
Jag vet av erfarenhet att kvinnor ofta är mer mottagliga för förändringar än män.
EnglishI believe that the Council will have an open mind on how the code can be improved.
Jag tror att rådet kommer att ha ett öppet sinnelag i hur kodexen kan förbättras.
EnglishI appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
Jag vädjar till rådet att inleda alla förhandlingskapitel så snabbt som möjligt.
EnglishI can assure you that we are intent on working in an open and transparent fashion.
Jag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
EnglishThis morning we made the historic decision to open negotiations with Turkey.
I morse fattade vi det historiska beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
Detta öppnar vägen för en mycket efterlängtad upprensningsinsats på detta område.
EnglishI believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
Jag hoppas att detta möte klarade upp ett antal frågor som fortfarande var olösta.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De allra högsta tjänsterna är i princip tillgängliga för alla, undantagslöst.
EnglishMadam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
Fru talman, vi kommer inte att på nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
EnglishIf you want to modify the URL recognition for text documents, open a text document.
Om du vill ändra URL-igenkänningen för textdokument öppnar du ett textdokument.
English. - The election in Parliament was an open election.
ordförande för kommissionen. - (EN) Valet till parlamentet var ett öppet val.
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
Jag är beredd att överväga detta i senare skeden av medbeslutandeprocessen.
EnglishThat would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
Detta skulle ge fritt spelrum åt allt slags missbruk med social dumpning som följd.
EnglishIt will be open to Parliament to amend the legal principles if it so wishes.
Det står parlamentet fritt att ändra de rättsliga principerna om man så önskar.
EnglishOn that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.
Enbart på denna grund bör vi häva beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.