"to open up" translation into Swedish

EN

"to open up" in Swedish

EN to open up
volume_up
{verb}

It is certainly necessary to open up the market and improve competitiveness.
Det är självklart nödvändigt att öppna marknaden och förbättra konkurrensen.
Social change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.
The Services Directive attempts to open up this particular market.
Tjänstedirektivet innebär ett försök att öppna denna specifika marknad.
to open up (also: to open out, to unfold, to yawn)
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
Det ligger därför i vårt eget intresse att se till att våra grannar kan öppna sig.
Of course Europe needs to open up to training the elites of the whole world.
Givetvis behöver Europa öppna sig för att utbilda eliter från hela världen.
We want Syria to open up and become democratic.
Vi vill att Syrien ska öppna sig och bli demokratiskt.
to open up
to open up
That way, the markets will open up both in Russia and the European Union under the same rules; that is, an energy agreement will be ratified in the same package.
På så sätt kommer marknaden att bli öppnare både i Ryssland och i EU, och samma regler kommer att gälla, dvs. ett energiavtal kommer att ratificeras i samma paket.
to open up

Context sentences for "to open up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next reform is, then, to open up the Council's deliberations to the public.
Nästkommande reform är att göra behandlingen i rådet tillgänglig för allmänheten.
EnglishThese symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
EnglishThe objective of this reform was clearly to open the sector up further to competition.
Reformen hade det uttalade syftet att öka konkurrensutsättningen av den sektorn.
EnglishIf that condition is met, important avenues will open up here, and they must be pursued.
Under denna förutsättning finns det här viktiga möjligheter som måste utvecklas.
EnglishAnd at the same time we must work very hard to open up a prospect for peace.
Och samtidigt måste vi arbeta mycket hårt för att skapa utsikter för fred.
EnglishDo not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
Använd den inte som en anledning till att störa dina grannar eller riva upp gamla sår.
EnglishNow the question arises, how many fronts will open up after Afghanistan?
Nu uppstår frågan hur många fronter som kommer att öppnas efter Afghanistan.
EnglishI do not want to open up a debate on this, as that would be against the Rules.
- Jag vill inte inleda en debatt om detta, eftersom det skulle strida mot arbetsordningen.
EnglishSpain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
Spanien i synnerhet kommer att gynnas av överenskommelsen om tillgången till regionalt stöd.
EnglishIf that happens you will automatically open up economic freedom in China.
Om det händer, kommer ekonomisk frihet automatiskt att öppnas upp i Kina.
EnglishWe also have to open up our markets in this sense to a greater extent than previously.
Som sagt, dessa problem kommer lösas genom dialog, inte genom ett upptrappat handelskrig.
EnglishThe European Union must open up to the countries east of the new borders.
Men det här dokumentet behöver fortfarande ändras och göras mer tydligt.
EnglishTo open up the whole debate again would delay their entry into force.
Om hela debatten påbörjas på nytt kommer ikraftträdandet att bli försenat.
EnglishWe should target our policies so that others take the same route as us, to open up.
Vår politik bör ha en inriktning som gör att andra slår in på samma väg som vi, och öppnar sig.
EnglishEuropean railways therefore need to open up urgently and without fear.
De europeiska järnvägarna måste alltså snarast och utan fruktan öppnas.
EnglishWe wish to see biotechnology as an opportunity that will open up new dimensions in science.
Vi vill se biotekniken som en möjlighet som öppnar för nya dimensioner inom vetenskapen.
EnglishThat will open up new markets, and prices may pick up as a result.
Detta innebär att nya marknader utvecklas, och därigenom kan priset bli attraktivare.
EnglishSomething like this gets out, might open up our boys to similar treatment from the enemy.
Om detta kommer ut, kommer fienden att behandla våra killar likadant.
EnglishThis file could open up a lot of out-of-state business for me, you understand?
Det här uppdraget skulle kunna leda till en massa jobb för mig...... runt om i landet, förstår du?
EnglishQuite the contrary, it should open up means of transatlantic communication to civil society.
Den skall tvärtom ge det civila samhället möjligheter till transatlantisk kommunikation.