EN to oppose
volume_up
[opposed|opposed] {verb}

Violence is an infringement of fundamental human rights, which we should oppose.
Våld utgör en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket vi måste bekämpa.
We must oppose procedures which are used too frequently, such as 'gold plating' .
Vi måste bekämpa förfaranden som används alldeles för ofta, som till exempel gold plating.
We have a duty to oppose hatred and the rejection of others.
Vi är skyldiga att bekämpa hat och förkastande av andra människor.
Unfortunately, it has proven effective and we must oppose it.
Den har tyvärr varit effektiv, och vi måste motarbeta den.
The fact that the US has not signed up to this and is trying to oppose it is both incomprehensible and tragic.
Att USA då ställer sig utanför och försöker motarbeta detta är både obegripligt och sorgligt.
As Chairman, it is my job to respect the committee's position, not to oppose it.
Som ordförande är det min uppgift att respektera utskottets ståndpunkt, inte att motarbeta den.
Regrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol.
Bushadministrationen fortsätter tyvärr att motsätta sig Kyoto-protokollet.
It is obvious that they will oppose everything which is not on the left.
Det är uppenbart att de kommer att motsätta sig allting som inte är vänsterpolitiskt.
In accordance with our rules, a certain number of Members may oppose them.
I enlighet med arbetsordningen kan ett visst antal ledamöter motsätta sig dessa.
to oppose
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
Det kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
It is likely that Spain, Portugal, Ireland and Greece would oppose such a course of action.
Spanien, Portugal, Irland, Grekland och några andra riskerar att opponera sig mot en sådan möjlighet.
Jag uppmanar alla att opponera sig mot detta.
to oppose (also: to object)
In Parliament, it was, primarily, the liberals who tried to oppose this legislation.
I parlamentet var det till en början de liberala som försökte sätta sig emot lagstiftningen.
If you are 'pro-' something, you do not oppose it every single time.
Om man är för någonting kan man inte sätta sig emot det varenda gång.
In this connection, we must strongly oppose the auctioning of mobile communication frequencies.
I det här avseendet måste man bestämt sätta sig emot auktioner på mobiltelefonifrekvenser.
to oppose
It is likely that Spain, Portugal, Ireland and Greece would oppose such a course of action.
Spanien, Portugal, Irland, Grekland och några andra riskerar att opponera sig mot en sådan möjlighet.
Jag uppmanar alla att opponera sig mot detta.
With regard to these two items, a majority of the European Parliament had the audacity to oppose what had previously been decided on in Council.
En majoritet av parlamentet var djärvt nog att opponera sig mot rådets tidigare beslut.
to oppose (also: to resist)
We must therefore firmly oppose any protectionist tendencies.
Vi måste därför bestämt göra motstånd mot alla protektionistiska tendenser.
These people have been condemned to long years in prison because they dared to oppose the Communist propaganda of the tyrannous Fidel Castro.
Dessa människor har dömts till långa fängelsestraff eftersom de vågade göra motstånd mot despoten Fidel Castros kommunistpropaganda.
In a country which still practises honour killings, calling for sexual rights for women means opposing fundamentalist excesses from any corner.
I ett land där hedersmord fortfarande tillämpas innebär efterlysandet av sexuella rättigheter för kvinnor att göra motstånd mot fundamentalistiska övergrepp från alla håll.
to oppose (also: to contrast)
And another thing. I have heard it said here that the Senegalese authorities were opposed to this agreement.
Jag har också hört här att Senegals myndigheter skulle vara motståndare till avtalet.
I may be opposed to capital punishment, but I do firmly believe that we should come down hard on crime.
Jag må vara motståndare till dödstraff, men jag anser bestämt att vi måste vara hårda när det gäller brottslighet.
Opposing both at the same time I would see as a reality gap that could only result in undesirable consequences.
Att vara motståndare till båda delarna ser jag som ett allvarligt ”verklighetsglapp” och något som bara kan resultera i oönskade konsekvenser.
to oppose

Context sentences for "to oppose" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.
Om de anhöriga inte går med på att organen används respekterar man deras vilja.
EnglishFor them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
För dem räcker det med lite retorik, som vi bara kan med kraft kan invända emot.
EnglishWe obviously want to oppose the transport of live animals as much as possible.
Vi vill naturligtvis så långt det är möjligt förhindra transporter av levande djur.
EnglishI would vigorously oppose any such move, and the House is united on that stance.
Jag är kraftigt emot något sådant agerande, och parlamentet är enigt i sin ståndpunkt.
EnglishIt is therefore logical that some of my fellow Members will oppose the report.
Därför är det logiskt att vissa av mina kolleger kommer att invända mot betänkandet.
EnglishWe should therefore oppose the Japanese and Norwegian proposals to restart the trade.
Vi motsätter oss därför de japanska och norska förslagen att återuppta handeln.
EnglishFortunately, there are countries, such as Spain, which oppose such initiatives.
Som tur är finns det länder, till exempel Spanien, som motsätter sig sådana initiativ.
EnglishWe also oppose the new subsidies under the designation, 'rural development'.
Vi är också motståndare till de nya stöden under beteckningen landsbygdsutveckling.
EnglishI also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
Jag är också mot det permanenta avskaffandet av kvotsystemet som planeras till 2015.
EnglishI, therefore, want the House to oppose this report for the following three reasons.
Därför vill jag att parlamentet motsätter sig detta betänkande av följande tre skäl:
EnglishThis is not, of course, because I oppose children's rights - far from it.
Det beror naturligtvis inte på att jag motsätter mig barns rättigheter - tvärtom.
EnglishMaybe Mr Posselt will see that as something to oppose and take up politically.
Kanske ser Bernd Posselt detta som en tvistefråga som han vill politisera.
EnglishWe must oppose any form of European support for the war or participation in it.
Vi måste motsätta oss alla former av europeiskt stöd för kriget eller deltagande i det.
EnglishI will continue to oppose a European common forestry policy in future, too.
Även i fortsättningen kommer jag att arbeta mot en europeisk gemensam skogspolitik.
EnglishHowever, these criticisms are decisive, and have led us to oppose the motion.
För oss är det dock fristående kritik, som får oss att komma till motsatt uppfattning.
EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Jag är emot det eftersom det skulle vara att agera förhastat utan vetenskapliga belägg.
EnglishI strongly oppose the Commission's enlargement strategy with regard to Turkey.
Jag motsätter mig bestämt kommissionens utvidgningsstrategi för Turkiet.
EnglishMr President, I can oppose this both as rapporteur and on my own account.
Herr ordförande! Jag vill både som föredragande och talare invända mot detta.
EnglishWe also oppose any attack on salaries or on the pensions of workers in this sector.
Vi protesterar mot alla angrepp mot arbetarnas löner eller pensioner inom denna sektor.
EnglishSince the actions far more resemble propaganda than dialogue I oppose them.
Eftersom åtgärderna mycket mer liknar propaganda än dialog är jag mot dem.