EN

opposite {adverb}

volume_up
opposite
Part of the guilty party is sitting directly opposite me, namely the Council itself.
De skyldiga i den här historien sitter delvis här mitt emot mig, nämligen i rådet självt.
It will not support the motion of censure, because it embodies the very opposite of a desire for reform.
Gruppen accepterar inte misstroendevotumet eftersom det helt går emot reformviljan.
We are not against a free-trade agreement; quite the opposite.
Vi är inte emot ett frihandelsavtal, snarare tvärtom.
opposite
Part of the guilty party is sitting directly opposite me, namely the Council itself.
De skyldiga i den här historien sitter delvis här mitt emot mig, nämligen i rådet självt.
The trams stop at Korsvägen opposite the Swedish Exhibition & Congress Centre and Gothia Towers.
Spårvagnarna stannar vid Korsvägen mitt emot Svenska Mässan och Gothia Towers.
Jag är här, mitt emot er.
Unfortunately, the proposed resolution is going in precisely the opposite direction.
Tyvärr går detta resolutionsförslag tvärtemot vårt synsätt.
Transparency, democratisation, integration and cooperation are empty words if you do the very opposite.
Öppenhet, demokratisering, integration och samarbete blir bara tomma ord om man agerar tvärtemot.
I believe that this is precisely the opposite of what the institutions intend.
Jag tror att det är precis tvärtemot det som institutionerna vill uppnå.

Context sentences for "opposite" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIndeed, some Member States have done precisely the opposite of what is needed.
Vissa medlemsstater har faktiskt gjort den exakta motsatsen till det som krävs.
EnglishTo claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.
Att påstå motsatsen är att bortse från realiteter. Ingen låter sig luras av det.
EnglishNow is the time for just the opposite, that is, giving them greater recognition.
I stället är det dags för motsatsen, nämligen att erkänna dem i större utsträckning.
EnglishThis would be exactly the opposite of the objectives of those who support this report.
Detta skulle vara raka motsatsen till de mål de som stöder detta betänkande har.
EnglishHowever, it seems to me that the report inclines in the opposite direction.
Jag har dock fått det intrycket att betänkandet tendentiöst syftar åt annat håll.
EnglishIncreasingly, the peoples of Europe are saying 'Let us go in the opposite direction'.
Europas folk säger i allt större utsträckning: ”Låt oss gå i motsatt riktning.”
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
De kan följa en livsstig som liknar föräldrarnas eller göra raka motsatsen.
EnglishThe Europe we see now is the exact opposite of anything related to democracy.
Det EU vi ser nu är raka motsatsen till allt som har med demokrati att göra.
EnglishIn fact, I think that taking life is the opposite of reproductive health.
Jag anser för övrigt att dödande av ett liv är motsatsen till reproduktiv hälsa.
EnglishPerhaps you, Mr President, might make inquiries of your opposite numbers in Romania?
Kanske kan ni, herr talman, göra efterfrågningar om era kolleger i Rumänien?
EnglishA kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession.
En behaglig känsla av inre frihet som står i motsats till stark girighet och besatthet.
EnglishIn my answer, I gave an example of events in actual fact taking the opposite course.
Jag nämnde i mitt svar ett exempel på att utvecklingen faktiskt går åt andra hållet.
EnglishInstead, the Commission has proposed a directive that leads to the opposite.
I stället har kommissionen föreslagit ett direktiv som leder till motsatsen.
EnglishMr President, I want to support Mrs Breyer's request for exactly the opposite reason.
Herr ordförande! Jag vill ställa mig bakom Breyers krav av exakt motsatt anledning.
EnglishThe opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
Motsatsen till demokrati med en statsöverenskommelse är majoritetens diktatur.
EnglishI believe that there is not; I believe that the situation is precisely the opposite.
Jag anser inte att det är på det viset, jag anser att det är precis tvärtom.
EnglishThat is the opposite of what should be done and yet it is what you continue to do.
Det är motsatsen till vad som borde göras, och ändå är det vad ni fortsätter att göra.
EnglishIn contrast, the real economy is giving us opposite signals, as you have said.
Den reella ekonomin ger oss däremot motsatta signaler, som du har påpekat.
EnglishThey can marry someone from the opposite sex or someone of their own sex.
De kan gifta sig med någon av det motsatta könet eller med någon av samma kön.
EnglishInstead, we are doing the opposite with calamitous consequences for that unhappy country.
I stället gör vi det motsatta med katastrofala följder för detta olyckliga land.

"opposite gender" in Swedish

opposite gender
Swedish
  • motsatt kön
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.