"to opt for" translation into Swedish

EN

"to opt for" in Swedish

EN to opt for
volume_up
{verb}

to opt for (also: to choose, to cull, to decide, to elect)
That is why it makes sense to opt for a more comprehensive approach here.
Därför finns det anledning att välja ett mer omfattande initiativ i denna fråga.
If we now opt for maximum harmonisation, we shall be creating contradictory legislation.
Om vi nu skulle välja maximal harmonisering skapar vi motstridig lagstiftning.
It is a mystery to me why the majority in Parliament does not opt for this approach.
Det är en gåta för mig varför en majoritet i parlamentet inte skulle välja den vägen.
to opt for
In a preliminary press debate in a number of Member States, the European Commission was said to be intending to opt for uncontrolled liberalisation.
Av en preliminär pressdebatt i ett antal medlemsstater framgick att kommissionen avsåg att uttala sig för en okontrollerad avreglering.

Context sentences for "to opt for" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
Om man i stället väljer den ekonomiska infallsvinkeln blir utfallet ett annat.
EnglishThis means that the time limit on the British opt-out is now to be phased out.
Det innebär att tidsbegränsningen för det brittiska undantaget nu skall fasas ut.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
En sak är helt klar och det är att opt-out inte har något med flexibilitet att göra.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Sedan dess har det antal medlemsstater som använder sig av undantag ökat kraftigt.
EnglishI myself am a supporter of " opt-in " and would like to mention a few arguments.
Själv är jag en förespråkare för opt in och jag vill nämna ett par argument.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Det finns mäktiga senat- och kongressledamöter som förespråkar "opt-in"lösningar.
EnglishAn opt-out from a piece of health and safety legislation is wrong in principle.
I princip är det fel med en undantagsmöjlighet från hälso- och säkerhetslagstiftning.
EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
EnglishFor that reason, Internet service providers strongly favour opt-in solutions.
Av den anledningen föredrar Internetleverantörer starkt " opt-in " lösningar.
EnglishI myself am a supporter of "opt-in" and would like to mention a few arguments.
Själv är jag en förespråkare för opt in och jag vill nämna ett par argument.
English(SL) We usually opt for changes and measures only if they are based on solid facts.
(SL) Vi väljer oftast ändringar och åtgärder enbart om det grundas på gedigna fakta.
EnglishThere are some controversial elements, however, the first of which is the opt-out.
Men det finns några kontroversiella delar, varav den första är undantagsbestämmelsen.
EnglishThe first is that the opt-out goes against the principles and the letter of the Treaty.
För det första strider undantaget mot principerna och ordalydelsen i fördraget.
EnglishAs I have already indicated, France has long been opposed to the opt-out.
Som jag redan har nämnt har Frankrike sedan länge motsatt sig undantagsklausulen.
EnglishThe debate surrounding the opt-out is thus of particular importance in this context.
Den debatt som förts om undantagsbestämmelsen är av särskild vikt i detta sammanhang.
EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Ur moralisk synvinkel är det oacceptabelt att bevilja ett undantag om en sådan här fråga.
EnglishThere is also this possibility of an opt-out, duly justified by the applicant.
Det finns också möjligheter till undantag om detta vederbörligen motiveras av sökanden.
EnglishFor that reason, Internet service providers strongly favour opt-in solutions.
Av den anledningen föredrar Internetleverantörer starkt "opt-in"lösningar.
EnglishScrapping the opt-out clause from the Directive was certainly an unfortunate decision.
Att stryka direktivets undantagsklausul var definitivt ett olyckligt beslut.