EN to organize
volume_up
[organized|organized] {verb}

1. general

They are allowed to organize and demonstrate.
De har tillåtelse att organisera och att demonstrera.
Lean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.
That way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Då hade vi kunnat organisera denna debatt som en sammanhållen enhet i stället för i små brottstycken.
to organize
As such, it currently holds the chair of the APEC and next November is organizing the APEC summit in Vancouver.
Kanada är just nu ordförande i APEC och anordnar APEC-toppmötet som kommer att hållas i Vancouver i november i år.
The sale of TV rights is an important source of income for associations and clubs organizing sporting events.
Försäljningen av TV-rättigheter är en betydande inkomstkälla för de organisationer och föreningar som anordnar tävlingarna.
Conference - Linköpings universitet 2013-06-12 -- 2013-06-14 June 12-14, 2013 HELIX is organizing a big international conference in Linköping.
Konferens - Linköpings universitet 2013-06-12 -- 2013-06-14 12-14 juni 2013 anordnar HELIX en stor internationell konferens i Linköping.

2. American English

They are allowed to organize and demonstrate.
De har tillåtelse att organisera och att demonstrera.
Lean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.
That way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Då hade vi kunnat organisera denna debatt som en sammanhållen enhet i stället för i små brottstycken.
Use the bookmark manager to organize your bookmarks and folders.
Använd bokmärkeshanteraren om du behöver ordna dina bokmärken och mappar.
For example, if you wish to organize events by page > type of event, you might organize a hierarchy along these lines:
Om du t.ex. vill ordna händelser efter sida och typ av händelse, kan du ordna en hierarki så här:
You can also organize your animated GIFs in the Gallery.
Du kan även använda Gallery för att ordna animerade GIF-bilder.
Its purpose is to organize an architects ' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
Its purpose is to organize an architects' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
For example, there is talk of the possibility of organizing a referendum on withdrawal after the people rejected EMU.
Exempelvis diskuteras möjligheten att anordna en folkomröstning om utträde efter att folket sagt nej till EMU.
to organize (also: to dish up, to dress, to turn up)
In autumn 2013 we will organize several exciting events and activities so stay tuned here and on our Facebook page!
Under hösten 2013 kommer vi att arrangera flera spännande event och aktiviter så håll utkik både här och på vår Facebooksida!
to organize
. ~~~ But she helped organize people, and helped turn it into a movement.
Hon uppfann inte idén om att bry sig om den här saken Men hon hjälpte människor att organisera sig, och hjälpte till att göra det till en rörelse.
An organized crime consists in getting organized to commit a crime.
Brottet är deltagande i en kriminell organisation, att organisera sig för att begå brott.
I hope, Mr Metten, that the groups will retain the political freedom at the next opportunity to each organize themselves internally as they see fit.
Jag hoppas, kollega Metten, att grupperna vid ett kommande tillfälle har kvar den politiska friheten att var och en internt organisera sig på det sätt som de anser vara mest lämpligt.
to organize
to organize
to organize
to organize

3. American English, colloquial

to organize (also: to scare up)
Why don't you settle in, organize your desk?
Slå dig ner och fixa, till skrivbordet.
to organize
volume_up
greja {vb} [coll.]

Context sentences for "to organize" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Den består i att veta hur de kommande regeringskonferenserna skall organiseras.
EnglishFinally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
Slutligen måste vi hela tiden utforma utvecklingsbiståndet på ett meningsfullt sätt.
EnglishOrganize in the list box and start the queries on the current data source.
I listrutan administrerar och startar du sökningarna för den aktuella datakällan.
EnglishIn addition, you can organize all styles applied in the current document.
Här kan du dessutom administrera de mallar som används i det aktuella dokumentet.
EnglishBut the real secret I think lies more in the way that they organize their society.
Men den riktiga hemligheten tror jag snarare ligger mer i hur de organiserar sitt samhälle.
EnglishThey can also be used to set up filters so you can organize your inbox automatically.
De kan även användas för att aktivera filter så att du kan sortera inkorgen automatiskt.
EnglishHere you can organize the libraries containing the modules and dialogs.
Här förvaltas de bibliotek i vilka moduler och dialogrutor är sammanfattade.
EnglishIn the Indexes dialog, you can organize the dBase tables indexes in the current database.
I dialogrutan Index hanterar du indexen till dBase-tabellerna i den aktuella databasen.
EnglishIn the Organize dialog, you can manage existing modules, dialogs and libraries.
Med hjälp av dialogrutan Administrera administrerar du modulerna, dialogrutorna och biblioteken.
EnglishYou can create as many lists as you need to organize your information.
Du kan skapa så många listor du behöver för att sortera din information.
EnglishI would therefore urge that we should organize these meetings better in future.
Jag skulle därför innerligt be om att vi i framtiden iakttar en mer ekonomisk sammanträdesplanering.
EnglishClick the Organize button to open the Template Management dialog.
Med kommandoknappen Administrera... öppnar du dialogrutan Administrera dokumentmallar.
EnglishThis is where you select the user whose settings you want to organize.
Här markerar du användaren vars inställningar du vill administrera.
EnglishTo create a new area, click the Organize... button.
Om du vill skapa en ny kategori, klickar du på kommandoknappen Administrera....
EnglishOrganize your document by chapters if you have not already done so.
Dela upp dokumentet i kapitel, om du inte redan har gjort det.
EnglishI know there is no ideal solution, since different countries organize this differently.
Jag vet att det inte finns någon idealisk lösning, eftersom man i vissa länder har ett annorlunda upplägg.
EnglishUse this area to define how the AutoPilot should organize your data.
Här bestämmer Du hur datapiloten ska bygga upp tabellen.
EnglishThe Union could take the initiative and organize an international conference on the issue.
Europeiska unionen skulle kunna ta initiativet till ett anordnande av en internationell konferens i ämnet.
EnglishUse the Stylist to organize and apply Styles.
Med Stylist kan du tilldela objekt formatmallar och administrera formatmallar.
EnglishIn the Style catalog you can organize and edit the Styles.
I mallkatalogen redigerar och organiserar du formatmallarna.