"ostrich" translation into Swedish

EN

"ostrich" in Swedish

SV

EN ostrich
volume_up
{noun}

1. zoology

ostrich
volume_up
struts {comm. gen.}
In the long term protectionism works like an ostrich; you are trying to hide from reality in many ways.
På lång sikt fungerar protektionismen som en struts; man försöker gömma sig från verkligheten på många olika sätt.
It is not our task as MEPs to adopt an ostrich policy and bury our heads in the sand.
Det är inte vår uppgift som parlamentariker att sticka huvudet i sanden som en struts.
Let us not hide these facts, let us not act like an ostrich, which buries its head in the sand.
Låt oss inte agera som en struts och sticka huvudet i sanden.

Synonyms (English) for "ostrich":

ostrich

Context sentences for "ostrich" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI refer to the ostrich, which is known for its habit of burying its head in the sand.
Jag tänker på strutsen, som är känd för att stoppa huvudet i sanden.
EnglishThis is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
Detta är ett fall om att likt strutsen stoppa huvudet i sanden...
EnglishTo fail to act would be like an ostrich burying its head in the sand.
Om vi inte agerar nu är vi som strutsen som sticker huvudet i sanden.
EnglishWhat a sad, inward-looking, almost ostrich-like speech that was from Commissioner Wallström.
Vilket sorgligt, inåtriktat, nästan strutsliknande tal vi fick höra från kommissionsledamot Margot Wallström.
EnglishWhen I listen to my fellow MEPs, I find that many of them are in actual fact behaving like the proverbial ostrich.
När jag lyssnar på mina kolleger finner jag att många av dem faktiskt gör som strutsen.
EnglishIn this respect we are behaving like the aforementioned ostrich.
På den punkten agerar vi som strutsen jag just nämnde.
EnglishSo, for any scientist or naturalist, being described as an ostrich is not an insult, but an honour!
Det verkar som om konstitutionen absolut, vad som än händer, måste träda i kraft vid någon tidpunkt under 2009.
EnglishOur heads are in the sand, like the proverbial ostrich.
Vi stoppar huvudet i sanden, som strutsen i ordspråket.
EnglishThe ostrich, whilst it may stick its head in the sand at some stage, is also the fastest runner on the ground.
Strutsen är, även om den kanske sticker huvudet i sanden i vissa lägen, också den som springer fortast på marken.
EnglishThe ostrich, therefore, is there to sacrifice itself for future generations: it is a symbol of courage and devotion!
Strutsen är där för att offra sig själv för framtida generationer: den är en symbol för mod och hängivenhet!
EnglishAnd I guess you inject it into maybe an ostrich egg, or something like that, and then you wait, and, lo and behold, out pops a little baby dinosaur.
Och jag antar att du injicerar det kanske i ett strutsägg, eller något sådant.
EnglishIf we routinely stigmatise persons stating this as racists, we only pursue an ostrich policy.
Om vi rutinmässigt stigmatiserar personer som för fram sådana åsikter som rasister för vi inget annat än en strutspolitik och gömmer huvudet i sanden.
EnglishWe cannot pursue an ostrich policy.
EnglishIt is equally sad, I have to say, to see some on the Right of this House continuing, ostrich-like, to deny the obvious.
Jag finner det även sorgligt att vissa av parlamentets högerledamöter fortsätter att sticka huvudet i sanden och förneka det uppenbara.
EnglishIt does not help to bury one's head, ostrich-like, in the sand and say that we have not noticed anything and that we do not wish to change anything.
Det hjälper inte att som strutsen sticka huvudet i sanden och säga att vi inte har märkt någonting och att vi inte vill ändra på någonting.
EnglishEven more serious is the Commission’ s ostrich-like and nonchalant attitude to the protection of fundamental rights in time of war, and this is where the real scandal lies.
Rent hypotetiskt skulle antagandet av en lag som upphäver procedurmässiga garantier i krigstid vara en uppenbar risk.
EnglishSecondly, Russia’s behaviour throughout the Ukrainian election saga indicates that it is time for the EU to end its ostrich-like policy on Russia.
För det andra visar Rysslands uppträdande under hela den ukrainska valsagan att det är dags för EU att upphöra med sin strutspolitik när det gäller Ryssland.
EnglishOn the contrary, it is well known that, when approached by a lion, an ostrich will sacrifice itself to protect its young, by moving away from the nest and allowing the beast to eat it.
Det förefaller mig vara en nyttig strategi, och det är därför vi i CDA-delegationen entusiastiskt stöder det tillvägagångssättet.
EnglishIn view of these statistics it is no good to bury our heads in the sand like an ostrich and wait to see what happens and nor must we be alarmist.
Dessa statistiska uppgifter får varken ge upphov till att man gör som strutsarna - gömmer huvudet i jorden och väntar för att se vad som händer - eller katastrofscenarier.
EnglishSecondly, Russia ’ s behaviour throughout the Ukrainian election saga indicates that it is time for the EU to end its ostrich-like policy on Russia.
Helt nyligen meddelade Ryssland att landet inte skulle uppfylla det åtagande det gjorde vid OSSE-toppmötet i Istanbul 1999 om att dra tillbaka sina trupper från Georgien och Moldavien.