"other half" translation into Swedish

EN

"other half" in Swedish

EN other half
volume_up
{noun}

other half
volume_up
andra delen {comm. gen.}
What we are discussing here is not going to find its way over to the other half of the budgetary authority.
Då kommer den information som vi här diskuterar inte att förmedlas till den andra delen av budgetmyndigheten.

Similar translations for "other half" in Swedish

other adjective
other pronoun
half noun
half adjective
Swedish
half adverb

Context sentences for "other half" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other half was the victim of the new world order that was created in Yalta.
Den andra halvan blev offer för den nya världsordning som skapades i Jalta.
EnglishThe other half was unblocked through a unilateral increase by the EU of the import for 2005.
Den andra hälften frigjordes genom Europeiska unionens ensidiga ökning av importen för 2005.
EnglishWe have learnt to meet each other half way and to work together more closely.
Vi har lärt oss konsten att kompromissa och att samarbeta.
EnglishHouseholds in Germany and many other European countries, on the other hand, use only half this amount.
Hushållen i Tyskland och många andra europeiska stater klarar sig däremot med hälften.
EnglishThat is why one half voted for the report and the other half against - now that is equality.
Därför har den ena hälften röstat för och den andra hälften mot betänkandet, paritetiskt och snyggt.
EnglishNow the other half of the continent is queuing up to get in, yet my constituents want to get out.
Nu står andra halvan av kontinenten och köar för att komma in och ändå vill mina väljare träda ur.
EnglishThe other half of that money would be better spent on poverty reduction.
Den andra hälften av dessa pengar skulle komma bättre till pass om den användes till att minska fattigdomen.
EnglishAround half of these projects concerned research, the other half information and education.
Ungefär hälften av dessa projekt handlade om forskning, den andra hälften handlade om information och utbildning.
EnglishAnother evil dictatorship, however, awaited the other half of Europe with no less suffering and destruction.
Men en ny ond diktatur väntade för den andra halvan av Europa med lika mycket lidande och förstörelse.
EnglishHalf the proposed aid will be supplied in the form of subsidies and the other half in the form of loans.
Hälften av det föreslagna stödet kommer att beviljas i form av bidrag och den andra hälften i form av lån.
EnglishThe other half is why so many are leaving.
Den andra halvan av problemet är varför så många slutar.
EnglishI always wanted to see how the other half lives.
Jag har alltid velat se hur den andra halvan bor.
EnglishThis phase will cost at least EUR 1.1 billion, of which the EU has undertaken to pay half and the ESA the other half.
Detta skede kostar minst 1,1 miljarder euro, varav EU har åtagit sig att betala hälften och ESA den andra hälften.
EnglishFor that reason, it is important that we always be careful to involve the other half of the population, namely women.
Därför är det viktigt att vi hela tiden ser till att vi får med den andra hälften av befolkningen, nämligen kvinnorna.
EnglishThe other half was the desire to control the routes through Georgia used to transport raw materials for energy.
Den andra var viljan att kontrollera de sträckor genom Georgien som används för att transportera råvaror till energiframställning.
EnglishIf half of a community sleeps under a net, the other half also benefits because the contagion of the disease spread.
Om hälften av ett samhälle sover under myggnät så tjänar även den andra halvan på det tack vare att smittspridningen begränsas.
EnglishThe other half will be deducted in the same way in the second half of 1998 from payments for the eradication plan for 1997.
Den andra halvan kommer under det andra halvåret 1998 att dras av från 1997 års amorteringsprograms betalningar så samma sätt.
EnglishEvery year, around 30 million or so people are smuggled into other countries, half a million of whom end up in the European Union.
Varje år smugglas cirka 30 miljoner människor till andra länder, av vilka en halv miljon kommer till Europeiska unionen.
EnglishIf Russia or Ukraine believes that one half of Europe is on their side and the other half on the other, we are not strong.
Om Ryssland eller Ukraina anser att ena halvan av EU är på deras sida och den andra halvan är på den andra sidan är vi inte starka.
EnglishMy last point is also clear: European thinking is about meeting each other half way and seeking out the best solutions.
Min sista synpunkt är alltså uppenbar: Den europeiska tanken går ut på att mötas på halva vägen och försöka hitta de bästa lösningarna.