"other side" translation into Swedish

EN

"other side" in Swedish

EN other side
volume_up

other side
And the other side is that these disruptions will also have economic consequences.
Å andra sidan har dessa störningar naturligtvis också ekonomiska följder.
And of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
Och så har vi förstås andra sidan av myntet, en ordentlig ursprungsmärkning.
That is not meant to be a criticism of political opponents on the other side of the House.
Detta är inte menat som kritik mot de politiska motståndarna på andra sidan kammaren.

Similar translations for "other side" in Swedish

other adjective
other pronoun
side noun
Swedish
side adjective
Swedish

Context sentences for "other side" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishThe other side of the coin is that they want to avoid binding obligations in a way.
Sedan är det kanske en annan sak att de på ett visst sätt vill undvika bindande krav.
EnglishWe believe that good cooperation presupposes respect for the other side's independence.
Vi anser att ett bra samarbete förutsätter respekt för den andra sidans oberoende.
EnglishAfter this, the normal procedures provide that the other side has the right to appeal.
Efter det anger det normala förfarandet att den andra parten har rätt att överklaga.
EnglishSupplementary information on ingredients may also be provided on the other side of the product.
Tilläggsinformation om ingredienser kan även anges på en annan sida av produkten.
EnglishThe other side of the coin is also true. Hoarding does impoverish.
Myntets andra sida är också en sanning; om man samlar på sig saker utarmas själen.
EnglishThe tragedies in Chernobyl and, recently, in Fukushima, have shown the other side of the coin.
Genom tragedierna i Tjernobyl och nyligen i Fukushima har vi sett medaljens baksida.
EnglishHowever, the other side of the coin is the Commission's full accountability to Parliament.
Men medaljens baksida är att kommissionen har ett fullständigt ansvar gentemot parlamentet.
EnglishMy report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.
Mitt betänkande handlar i allt väsentligt om myntets baksida.
EnglishWe are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.
Vi arbetar också sida vid sida på andra områden, till exempel med den permanenta krismekanismen.
EnglishApart from other unwanted side effects, this costs them a lot of money.
Förutom andra oönskade bieffekter är detta mycket dyrt för dem.
EnglishThat means that the opportunities to hide assets on the other side of the hill are steadily growing.
Detta betyder att möjligheterna att gömma undan tillgångar på andra ställen ständigt ökar.
EnglishBut the other side, the development policy side, is important too.
Men även den andra, den utvecklingspolitiska sidan, är viktig.
EnglishYet some colleagues on the other side of the House wish to deny or limit that basic right.
Ändå vill en del kollegor på kammarens andra sida förvägra eller begränsa den grundläggande rättigheten.
EnglishI am replying to the last speaker but one from the other side.
Vi varnar er, den här gången kommer folket inte att gå i fällan.
EnglishIt is not sensible to have one rule apply on one side of a national border and another rule on the other side.
Tänk över det här i kommissionen innan ni fattar några förhastade beslut.
EnglishHowever, there is also the salami-slicing approach on the other side.
Men det finns också en osthyvelstaktik från andra hållet, när starka länder säger: ”Vi behöver ingen hjälp!”
EnglishGreece is revealing the other side of euro cooperation at the moment.
Grekland upplever i dag baksidan av eurosamarbetet.
EnglishAs for the other side, it is not clear who the negotiator is.
Det är oklart vem som förhandlar för den amerikanska sidan.
EnglishTerrorism is often only addressed from the other side.
Terrorismen behandlas ofta uteslutande ur ett motsatt perspektiv.