"our attention" translation into Swedish

EN

"our attention" in Swedish

See the example sentences for the use of "our attention" in context.

Similar translations for "our attention" in Swedish

squirrel noun
Swedish
our pronoun
Swedish
attention noun
attention interjection

Context sentences for "our attention" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is an important risk and we must draw our attention to that in future work.
Detta är en viktig risk och vi måste uppmärksamma detta i vårt framtida arbete.
EnglishHowever, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
Jag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Jag anser det också vara viktigt att uppmärksamma elektromagnetisk strålning.
EnglishIssues such as this particular provision will also be the focus of our attention.
Frågor som denna specifika bestämmelse kommer vi också att koncentrera oss på.
EnglishYou are quite right and I thank you for drawing our attention to this matter.
Ni har helt rätt, och jag tackar er för att ni uppmärksammar oss på denna punkt.
EnglishOur attention will thus be focused on north Africa and south-eastern Europe.
Vår uppmärksamhet kommer därför att fokuseras på Nordafrika och sydöstra Europa.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Jag anser att det är viktigare att vi koncentrerar oss på att spara in på resurser.
EnglishSince the details given in the report are not known, they cannot grab our attention.
De uppgifter som tas upp i betänkandet är uppseendeväckande, även om de är kända.
EnglishWe remain committed on this issue and our attention is entirely focused on Chechnya.
Vi förblir engagerade i ämnet och riktar hela vår uppmärksamhet mot Tjetjenien.
EnglishMr Folias has quite rightly drawn our attention to that aspect of the proposal.
Folias har helt riktigt gjort oss uppmärksamma på denna aspekt av förslaget.
EnglishWe need to turn our attention to drastic solutions, of which I would mention two:
Vi måste rikta vår uppmärksamhet mot verkningsfulla lösningar, och jag ska nämna två:
EnglishWe should address the demand side: this is where we should focus our attention.
Vi bör rikta in oss på efterfrågesidan: det är här vi bör fokusera vår uppmärksamhet.
EnglishThere are, however, two new developments to which we must turn our attention.
Det finns emellertid två nya utvecklingsriktningar som vi måste uppmärksamma.
EnglishThis is still a rather tender sapling which needs our undivided attention.
Detta är fortfarande snarast en ömtålig planta som kräver vår fulla uppmärksamhet.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Vi måste dock rikta vår uppmärksamhet och vårt stöd ytterligare lite mer.
EnglishI would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.
Jag vill tacka Gábor Harangozó för att han har fått oss att uppmärksamma dessa frågor.
EnglishSome other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
Några andra frågor som nämns i samrådet förtjänar noggrann uppmärksamhet.
EnglishThank you very much, Mr Fleckenstein, for calling our attention to this fact.
Tack så mycket, Knut Fleckenstein, för att du uppmärksammade oss på detta.
EnglishIt should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
Vi får inte glömma att marknaden för företagsuppköp primärt är brittisk.
EnglishIt is an endeavour that deserves all of our attention, our energy and our ingenuity.
Det är en uppgift som förtjänar all vår uppmärksamhet, vår kraft och vårt skarpsinne.

Other dictionary words

English
  • our attention

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.