"to our detriment" translation into Swedish

EN

"to our detriment" in Swedish

EN to our detriment
volume_up
[example]

to our detriment
Doing so is not to our detriment but to our benefit.
Att göra det är inte till vår nackdel utan till vår fördel.

Similar translations for "to our detriment" in Swedish

squirrel noun
Swedish
our pronoun
Swedish
detriment noun

Context sentences for "to our detriment" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy are you delaying so long, to the detriment of our industries and to the detriment of the industries in the countries close to us?
Varför dröjer ni så länge, till skada för våra industrier och industrierna i våra grannländer?
EnglishIt is time to put a stop to this discrimination imposed by the Commission to the detriment of our economies and jobs.
Det är dags att stoppa denna diskriminering som kommissionen bäddat för och som skadar våra ekonomier och arbetstillfällen.
EnglishIt is doing this to gain market share to our detriment, but not only to the detriment of the European Union industry.
Man gör detta för att erövra marknadsandelar på vår bekostnad, men inte bara på bekostnad av Europeiska unionens varvsindustri.
EnglishTo sum up, monetarist ideology must not be allowed to dominate to the detriment of our citizens'social and political rights.
Det får helt enkelt inte uppstå en monetaristisk hegemoni som ideologiskt står över medborgarnas sociala och politiska rättigheter.
EnglishTo sum up, monetarist ideology must not be allowed to dominate to the detriment of our citizens' social and political rights.
Det får helt enkelt inte uppstå en monetaristisk hegemoni som ideologiskt står över medborgarnas sociala och politiska rättigheter.
EnglishTherefore would having a POP No. 4 from 1997 to 2003, not create inequalities to the detriment of our own fishermen?
Är inte det att skapa orättvisor till nackdel för våra egna fiskare att då ha ett fjärde flerårigt utvecklingsprogram mellan åren 1997 och 2003?
EnglishWhy are you delaying so long, to the detriment of our industries and to the detriment of the industries in the countries close to us?
I själva verket handlar det om att få Kina att förstå att ett medlemskap i WTO är förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.
EnglishWe cannot have Europe taking the lead once again and being the sole trailblazer, to the great detriment of our international competitiveness.
Vi kan inte låta EU gå före återigen och bli den enda banbrytaren, till stor skada för vår internationella konkurrenskraft.
EnglishOn the other hand, resistance to terrorism should not be to the detriment of our own values, for then terrorism will have won.
Å andra sidan bör motståndet mot terrorism inte vara till nackdel för våra egna värderingar, för det skulle innebära att terrorismen har segrat.
EnglishIf this is achieved, I will be satisfied; if it is not, we in Europe will become isolated, to the detriment of our economy and employment.
Om vi uppnår detta kommer jag att bli nöjd. Om vi inte gör det kommer vi i EU att isoleras, vilket kommer att skada vår ekonomi och sysselsättning.
EnglishWell, this must not happen to the detriment of our neighbours, of the relationships some have mentioned: the Russian Federation, Ukraine, Moldova and the Western Balkans.
Och det får inte inverka menligt på våra grannar, på de förbindelser som en del har nämnt: med Ryska federationen, Ukraina, Moldavien och västra Balkan.
EnglishOn the first point, despite being supportive of a population that has been so badly hit, we cannot agree to revise trade agreements to the detriment of our own businesses.
På den första punkten kan vi, trots att vi vill stödja den hårt drabbade befolkningen, inte acceptera att revidera handelsavtal på ett sätt som missgynnar våra egna företag.
EnglishWithout such improvements, we risk losing the benefits of a great deal of expertise, not just to our own detriment, but also to the detriment of those we seek to serve.
Utan sådana förbättringar riskerar vi att förlora fördelarna med en stor mängd expertkunskap inte enbart till vår egen nackdel utan också för dem som vi strävar efter att betjäna.
EnglishThe same goes for supply restrictions, in particular in enriched uranium and American installations, which the United States imposes and which are to the detriment of our industries.
Detsamma gäller synnerligen stränga åtgärder för försörjning i synnerhet av anrikat uran och för amerikansk utrustning som påtvingas av Förenta staterna på vår industris bekostnad.