"our surprise" translation into Swedish

EN

"our surprise" in Swedish

See the example sentences for the use of "our surprise" in context.

Similar translations for "our surprise" in Swedish

squirrel noun
Swedish
our pronoun
Swedish
surprise noun
to surprise verb
Swedish

Context sentences for "our surprise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
Det kommer nog inte som en överraskning att vi är välvilligt inställda i frågan.
EnglishLuckily, we are still entitled to express our surprise or indignation.
Lyckligtvis är vi fortfarande berättigade att ge uttryck för vår förvåning eller indignation.
EnglishTo our deep regret, and certainly to our surprise as well, it was the Turkish side that did not do so.
Till vår stora sorg, och verkligen också förundran, har den turkiska sidan inte gjort det.
EnglishSo my story is a tale of two brains, because it might surprise you, our gut has a full-fledged brain.
Så min berättelse handlar om två hjärnor, för det kanske förvånar dig, men våra magar har en fullgod hjärna.
EnglishWhat we need is what Mr Buffetaut has indicated, to our surprise: an intensification of the will to harmonize.
Vad vi behöver - och det var det som kollegan Buffetaut antydde, vilket överraskade oss - är en fördjupad harmonisering.
EnglishLet me now express our surprise at the fact that there have been very differing discussions on the subject of the context of the report.
Ändå vill jag redan nu säga att jag är förvånad över att vi för mycket olika debatter beroende på betänkandets tema.
EnglishThe war in Iraq made us all, possibly to our slight surprise, discover a great many lacunae in connection with the development of Europe.
Irakkriget har fått oss alla att - sannolikt föga förvånade - upptäcka väldigt många luckor när det gäller Europas utveckling.
EnglishWe were also told to our great surprise in the Committee on Fisheries that the budget for the Fisheries Fund has already been reduced by 20 %.
Till vår stora förvåning har vi i fiskeriutskottet också fått veta att budgeten för fiskerifonden redan har minskats med 20 procent.
EnglishHowever, much to our surprise, we found absolutely no mention of a substantive assessment in the 'non-paper' preparatory to the mid-term review.
Till vår stora förvåning har dock en faktisk bedömning över huvud taget inte nämnts under de informella förberedelserna inför halvtidsöversynen.
EnglishTo our great surprise, France is the only country proposing a 12-member Management Board, so removing the rights of Member States to manage their own borders.
Förenade kungariket och Irland fattade rätt beslut när de vägrade att godta Schengenregelverket om kontroll av de yttre gränserna.
EnglishTo our great surprise, however, it appears that some Member States have a different interpretation of the concept of an auditor, applying it to legal entities.
Till vår överraskning verkar det som om man i några medlemsländer har utvidgat begreppet revisor till att omfatta även juridiska personer.
EnglishHowever, to our surprise, the Council has made disproportionately large cuts in administration at all the European institutions, including the Commission.
Men till vår förvåning har rådet gjort oproportionerligt stora nedskärningar i administrationen vid alla EU-institutioner, inklusive kommissionen.
EnglishUnder these circumstances, it comes as something of a surprise that our highly qualified personnel are willing to remain in their home country at all.
Under dessa omständigheter kommer det som något av en överraskning att vår högt kvalificerade personal är villiga att stanna i sitt hemland överhuvudtaget.
EnglishWe have reinstated what we felt was essential in the text, and to our surprise and pleasure we have to admit that almost all our new proposals have been accepted.
Vi har lagt till det vi tyckte var avgörande i texten och till vår förvåning och glädje måste vi medge att praktiskt taget alla våra nya förslag har accepterats.
EnglishWe discovered, to our great surprise, that the EUR 89.7 million pledged and due to come from the European Union's Solidarity Fund have still not arrived in those areas.
Vi upptäckte till vår stora förvåning att de utlovade 89,7 miljoner euro som skulle komma från EU:s solidaritetsfond fortfarande inte har nått fram till dessa områden.
EnglishTo our great surprise, France is the only country proposing a 12-member Management Board, so removing the rights of Member States to manage their own borders.
Till vår stora förvåning är Frankrike det enda land som föreslår en styrelse med 12 ledamöter, och på så vis avskaffar medlemsstaternas rättigheter att förvalta sina egna gränser.
EnglishI wish to ask the Commissioner to convey to the Commission and to Commissioner Nielson, in particular, my, indeed our, deep surprise at the explanation that we have been given here.
Jag vill be kommissionsledamoten att meddela kommissionen och framför allt kommissionsledamot Nielson, att jag, och vi, blev högst förvånade över den förklaring vi har fått här.
EnglishMr President, Commissioner, I am sure that it will come as no surprise to our friend and fellow Member, Mr Galeote Quecedo, when I say that I am sorely disappointed by this report.
Herr talman, herr kommissionär! Jag skall inte göra föredraganden, vår vän och kollega Galeote Quecedo, förvånad om jag säger honom att jag är mycket besviken på detta betänkande.

Other dictionary words

English
  • our surprise

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.