"out-and-out" translation into Swedish

EN

"out-and-out" in Swedish

EN out-and-out
volume_up
{adjective}

out-and-out (also: absolute, downright, sheer)
All this is unacceptable for two reasons: these practices constitute violations of fundamental human rights and are out-and-out attacks on democracy.
Allt detta är oacceptabelt av två skäl: dessa seder utgör kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna och är en renodlad attack mot demokratin.
out-and-out (also: strong, confirmed)
out-and-out (also: ingrained)
This is also a statement and a measure against the dictatorship of the market and of out-and-out liberalism.
Det är också en deklaration och en handling mot marknadsdiktaturen och den tvättäkta liberalismen.
out-and-out (also: full-blooded)

Synonyms (English) for "out-and-out":

out-and-out

Context sentences for "out-and-out" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs has often been pointed out, four out of five EU citizens are city-dwellers.
Det har redan sagts flera gånger - att fyra av fem EU-medborgare är stadsbor.
EnglishThis would mean an out-and-out defeat for the West in the fight against Islamic terrorism.
Det skulle betyda ett totalt nederlag för väst i kampen mot islamisk terrorism.
EnglishYou can see the two kids are looking out simultaneously out of two different directions at once.
Ni kan se att de här två barnen tittar samtidigt ut från två olika håll samtidigt.
EnglishIn this case, however, there is an added dimension of unusual violence, of out and out vandalism.
I detta fall har man dessutom ett ovanligt inslag av våld i den vandalism som begås.
EnglishThe reaction of the Japanese Government at the time was an out and out rejection of these demands.
Den japanska regeringens reaktioner vid tillfället i fråga blev att totalt avvisa dessa krav.
EnglishPresident Milosevic seems bent on out-and-out conflict and is clearly counting on support from Russia.
Milosevic verkar vara ute efter en väpnad konflikt och räknar tydligen med Rysslands stöd.
EnglishDo not think that I am in favour of out-and-out protectionism.
Förstå mig rätt: Jag talar inte för absolut protektionism.
EnglishThis is an out-and-out scandal and not worthy of any parliament.
Det är rent ut en skam som inte anstår ett parlament.
EnglishIs this out-and-out free-trade nation losing faith?
Har denna hundraprocentiga frihandelsnation avfallit från sin tro?
EnglishMadam President, when we talk about drugs, we clearly mean out-and-out war.
Fru talman! När man talar om droger talar man självklart om ett totalt krig: det räcker inte med bara någon enstaka batalj.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, this proposal is seriously unfair, poorly thought out and out of all proportion.
Herr talman, kära kolleger! Detta förslag är mycket orättvist, missriktat och oproportionerligt.
EnglishMilitias and other armed groups must be stripped of their arms because they are an out and out threat to security.
Milis och andra beväpnade grupper måste avväpnas, eftersom de utgör ett absolut hot mot säkerheten.
EnglishThey shouldbe up and out, cleaning out those machine guns!
De borde vara uppe och slå ut kulsprutorna!
EnglishOut-and-out war is not an option, it simply does not exist: above all, the United States Congress will not accept it.
Dessutom vill inte den amerikanska kongressen ha ett markkrig. Och utan amerikanerna är det inte möjligt att starta ett markkrig.
EnglishIf Turkey wishes to heed our call, then it can only respond by releasing Mr Birdal because this is out-and-out provocation.
Om Turkiet vill lystra till vår signal, då kan det enbart ske genom att frige Birdal, för här handlar det om en klar provokation.
EnglishWhoever stays out misses out.
Den som stannar utanför missar något.
EnglishWhat an out and out bloody idiot!
EnglishTherefore, Mr President, I would like to formally protest at these comments, which I think are bordering on out and out rudeness, to put it very mildly.
Därför protesterar jag formellt, herr talman, mot dessa uttalanden som minst sagt är på gränsen till oartighet.
EnglishAllow me to say a few words about the plan to construct, at the gates of Europe, so-called assistance centres for refugees, which are out-and-out camps.
Låt mig säga några ord om planerna på att vid EU:s portar bygga upp så kallade stödcenter för flyktingar, vilka är renodlade läger.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, from a humanitarian point of view the situation in Kosovo is still, in our opinion, an out-and-out disaster.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Läget i Kosovo kan precis som tidigare av oss beskrivas som katastrofalt ur ett humanitärt perspektiv.