"out at sea" translation into Swedish

EN

"out at sea" in Swedish

See the example sentences for the use of "out at sea" in context.

Context sentences for "out at sea" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishActually, there's no sign of impact, so he was probably just dropped out at sea.
Det finns inga tecken på nedslag, så han slängdes nog i ute till havs.
EnglishWe must not forget that 80% of the European Union' s trade is carried out by sea.
Man får inte glömma att 80 procent av Europeiska unionens utrikeshandel genomförs sjövägen.
EnglishWe must not forget that 80 % of the European Union's trade is carried out by sea.
Man får inte glömma att 80 procent av Europeiska unionens utrikeshandel genomförs sjövägen.
EnglishLocal people argued that the pipeline should be laid out to sea.
Lokalbefolkningen argumenterade för att ledningen skulle läggas ute till havs.
English   Mr President, this is the third time the boat has put out to sea.
   – Herr talman! Detta är tredje gången som fartyget gått till havs.
EnglishBut fire damage would not be so great if it was out at sea.
Fast skadan för brand är ju inte så stor eftersom det är ute på havet.
EnglishIn fact, 40% of trade within Europe and 95% of exports outside Europe is carried out by sea.
Fyrtio procent av handeln inom EU och 95 procent av exporten till länder utanför EU sker genom sjöfarten.
EnglishThese may sometimes be needed in order, for example, to deal with vessels out at sea that are ruining the environment.
Detta kan ibland krävas för att komma åt t ex fartyg till havs som förstör miljön.
EnglishIt is being fished with ever larger vessels and with ever more refined technology to clear out the sea.
Man fiskar med allt större båtar, och med alltmer förfinad teknik tömmer man havet på dess innehåll.
EnglishIf present trends continue, over half the pollution produced in the EU will be out at sea.
Om den aktuella utvecklingen fortsätter kommer mer än hälften av föroreningarna från EU att släppas ut till havs.
EnglishSome 40% of trade in goods within Europe and 95% of exports outside Europe are carried out by sea.'
Ca 40 procent av varuhandeln inom EU och 95 procent av exporten till länder utanför EU sker genom sjöfarten.”
EnglishThe accident throws into sharp relief the risks associated with oil and gas supply works out at sea.
Olyckan har starkt framhävt de risker som är förknippade med anläggningar för olje- och gasförsörjning till havs.
EnglishMost of the food we grow is sent out by sea to be sold.
Nästan all mat vi odlar skickas iväg och säljs.
EnglishAnd I went out to sea on a Scripps ship and we almost got sunk by a giant rogue wave, and I was too young to be -- you know, I thought it was great!
I vilket fall så åkte vi ut med en liten båt- -och blev nästan sänkta av en jättevåg.
English"Don," I said, "just to get the facts straight, you guys are famous for farming so far out to sea, you don't pollute."
"Don," sa jag, "bara för att få all fakta rätt, ni är kända för att odla så långt ute till havs, att ni inte förorenar."
English“In the future it might be possible to imagine technology where helium balloons are used out at sea where there is more space.
  I framtiden kanske man kan tänka sig att tekniken med heliumballonger används ute till havs där det är mer yta.
EnglishWe do not know why the Prestige was towed out to sea, and the citizens asking this question have the right to know the answer.
Vi vet inte varför Prestige bogserades ut på havet, och de medborgare som undrar detta har rätt att få veta svaret.
EnglishThe practice of disposing of ships out at sea and the rotten scrapping of these in poor regions must be a thing of the past.
Att låta fartyg sjunka ute i öppet hav eller en usel skrotning av dem i fattiga områden måste höra till det förgångna.
EnglishIf people in frail boats are pushed back out to sea and never assessed for protection, none of those goals is achieved.
Om människor i bräckliga båtar tvingas tillbaka ut på havet och deras skyddsbehov aldrig bedöms uppnås inte något av dessa mål.
EnglishOtherwise, we risk forcing the fishermen further out to sea in the North Atlantic, which is not practical and is very unsafe.
Annars riskerar vi att tvinga yrkesfiskarna längre ut till havs i Nordatlanten, vilket är opraktiskt och mycket riskabelt.

Other dictionary words

English
  • out at sea

In the Czech-English dictionary you will find more translations.