"out free" translation into Swedish

EN

"out free" in Swedish

See the example sentences for the use of "out free" in context.

Context sentences for "out free" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSingling out free and democratic states gives a one-sided impression.
Att uteslutande peka ut fria och demokratiska stater ger ett ensidigt intryck.
EnglishWe have always spoken out in favour of free trade, but that trade has to be based on strict rules.
Vi har alltid förespråkat frihandel, men handeln måste baseras på strikta regler.
EnglishWhen it comes to international law, there is no such thing as a 'get-out-of-jail-free' card.
När det handlar om internationell rätt finns det inte något ”Du slipper ut ur fängelset”-kort.
EnglishIs this out-and-out free-trade nation losing faith?
Har denna hundraprocentiga frihandelsnation avfallit från sin tro?
EnglishShopkeepers have already had to carry out, free of charge, the work of the banks during the introduction of the euro.
Handlarna har redan oavlönat tvingats fungera som bankirer i samband med eurons införande.
EnglishThis leads to inhumane situations and is not very effective if not taken on board out of one's own free will.
Det leder till omänskliga situationer och är inte särskilt effektivt om det inte görs av fri vilja.
EnglishWe may have succeeded in shutting out the free riders that there always are with such a system.
Eventuellt har vi lyckats att lämna dem utanför som åker snålskjuts, och sådana finns ju alltid i ett sådant system.
EnglishFinally, this report sets out to favour the free movement of citizens of the Member States of Europe.
Till sist vill detta betänkande främja den fria rörligheten för medlemsstaternas medborgare.
EnglishMadam President, Mr Lamy, I would like to point out that expanding free trade also opens up scope for Europe.
Fru talman, herr Lamy! Jag skulle vilja peka på att en utökning av den fria handeln också innebär möjligheter för Europa.
EnglishNew preparations are handed out free of charge outside schools and youth centres to attract beginners to start and experiment.
Nya preparat delas ut gratis utanför skolor och ungdomsgårdar för att locka nybörjare att börja och att pröva.
EnglishEmissions allowances will gradually be auctioned off to industry instead of being handed out free of charge, as they are today.
Utsläppsrätter kommer gradvis att auktioneras ut till industrin, i stället för att - som i dag - delas ut gratis.
EnglishBut, as my colleague Bernard Lehideux pointed out last week, a free market economy and social solidarity can go hand in hand.
Om det brittiska ordförandeskapet varit framgångsrikt eller inte kommer att kunna bedömas fullt ut först i december.
EnglishIt is something that is done out of the free will of the person concerned and can have an incredibly positive impact on the lives of many.
Det är något som man ägnar sig åt av fri vilja och som kan få en otroligt positiv inverkan på mångas liv.
EnglishBut, as my colleague Bernard Lehideux pointed out last week, a free market economy and social solidarity can go hand in hand.
Men, som min kollega Bernard Lehideux påpekade i förra veckan, en fri marknadsekonomi kan gå hand i hand med social solidaritet.
English. - (FR) Firstly, I should like to point out that the free movement of labour is a genuine priority for the Council.
rådets ordförande. - (FR) Först av allt vill jag påpeka att fri rörlighet för arbetskraft är en viktig prioritet för rådet.
EnglishThe fact that the US certified this rice as being GM-free turned out, as you have said, not to be true, and now you require testing.
När Förenta staterna certifierade att detta ris var GMO-fritt visade det sig, som ni sa, att det inte var riktigt, och nu kräver ni testning.
EnglishAfter all, it is easy to predict that biotechnology will thus elbow out normal gen-tech-free production, which we must prevent.
Man kan ju lätt förutspå att biotekniken på detta sätt kommer att tränga undan den normala genteknikfria produktionen, och det måste vi förebygga.
EnglishIn 2020, we will still be handing out 30% free emission rights, while the 100% auction will not be a reality until 2027.
År 2020 kommer vi fortfarande att dela ut 30 procent fria utsläppsrätter medan den 100-procentiga utauktioneringen inte kommer att förverkligas förrän 2027.
EnglishIn view of this, does the Council not think that an impact assessment should be carried out before tax-free sales are abolished in 1999?
Med tanke på ovanstående vill jag fråga rådet om man inte borde genomföra en konsekvensanalys innan man avskaffar tax-freeförsäljningen 1999.
EnglishDuring the same period, all trade barriers in respect of agricultural produce and fish should be phased out, thereby allowing free trade in food.
Under samma tidsperiod ska samtliga handelshinder för jordbruksprodukter och fisk avvecklas, så att full frihandel gäller också för livsmedel.

Other dictionary words

English
  • out free

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.