"out from" translation into Swedish

EN

"out from" in Swedish

See the example sentences for the use of "out from" in context.

Context sentences for "out from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishWater must be conserved where possible, and soil must be prevented from drying out.
Vatten måste lagras när så är möjligt och marken måste hindras från att torka ut.
English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
"Vi är så långt ute, att avfallet från vår fisk blir utblandat, inte koncentrerat."
EnglishThe then President undertook to find out from the service what had happened.
Den dåvarande ordföranden åtog sig att höra med tjänstemännen vad som hade hänt.
EnglishAs it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
Det visade sig dock att det inte fanns något sådant krav från kommissionen.
EnglishNothing is to be farmed out from Brussels to the Member States or to the citizens.
Inget ska lämnas ut från Bryssel till medlemsstaterna eller till medborgarna.
EnglishNor can we reasonably start out from the assumption that impact assessment is easy.
Inte heller kan vi rimligen utgå ifrån antagandet att konsekvensbedömning är lätt.
EnglishI would therefore like clear signals to be sent out from the Council meeting.
Jag skulle därför vilja se att Europeiska rådet sänder tydliga signaler vid mötet.
EnglishAn opt-out from a piece of health and safety legislation is wrong in principle.
I princip är det fel med en undantagsmöjlighet från hälso- och säkerhetslagstiftning.
EnglishYou could also send out a clear signal from your own country in that connection.
Ni kan också sända en tydlig signal från ert eget land i detta sammanhang.
EnglishThe Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan gå med på att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
EnglishI am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
EnglishThe huge human, social and economic fall-out from this is incalculable.
De mänskliga, sociala och ekonomiska följdverkningarna av detta är oberäkneliga.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Enstaka nyheter läcker ut via politiska avhoppare, och det är en fruktansvärd verklighet.
EnglishThe fall-out from the financial crisis is still very much evident in Iceland.
Efterdyningarna av finanskrisen är fortfarande mycket påtagliga på Island.
EnglishThey can lose out to competition from a place where production costs are lower.
De kan konkurreras ut från en plats där produktionskostnaderna är lägre.
EnglishOne of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
Att låta bli att verkställa dödsstraffet är en del av unionens gemensamma värden.
EnglishScrapping the opt-out clause from the Directive was certainly an unfortunate decision.
Att stryka direktivets undantagsklausul var definitivt ett olyckligt beslut.
EnglishCurrently in the UK, we enjoy an opt-out from the 48-hour working week.
För närvarande åtnjuter vi i Storbritannien ett undantag från 48-timmarsveckan.
EnglishWe have grounds for saying that we should work out the procedure from scratch.
Vi har goda skäl att anse att vi bör ta oss an förfarandet från grunden.

Other dictionary words

English
  • out from

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.