"out large" translation into Swedish

EN

"out large" in Swedish

See the example sentences for the use of "out large" in context.

Context sentences for "out large" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Betänkandet innehåller ett stort antal principer och gemensamt överenskomna vägval.
EnglishHowever, it is important to point out that there are large areas of difference between us.
Det är dock viktigt att påpeka att det finns stora olikheter mellan oss.
EnglishIn the last 150 years, they have been systematically bought up and forced out of business by large newcomers.
Under det senaste halvseklet har de systematiskt köpts upp och konkurrerats ut av stora nykomlingar.
EnglishThe next point I would mention is that European airlines are currently phasing out large parts of their fleets.
Nästa sak jag vill nämna är att europeiska flygbolag håller på att stegvis ta bort stora delar av sin flotta.
EnglishProduction is carried out in large units and economic considerations are thus often more important than people's health.
Produktionen drivs i stora enheter och då är ofta de ekonomiska värdena viktigare än människornas hälsa.
EnglishOn the other hand, I am also constantly having to point out that a large part of the bureaucracy is added at national level.
Å andra sidan måste jag också ständigt påpeka att en stor del av byråkratin tillkommer på nationell nivå.
EnglishThe Netherlands pays out a large amount of money.
Nederländerna betalar ut stora summor.
EnglishThe future of our alliances is being played out, to a large extent, in Afghanistan, as too is the future of our peace and security.
Framtiden för våra allianser utspelas nu till stor del i Afghanistan, liksom framtiden för vår fred och säkerhet.
EnglishThis sets out a large number of points being implemented or to be implemented by the EU Member States and the EU itself.
I detta redogörs för ett stort antal punkter som är under genomförande eller ska genomföras av EU:s medlemsstater och på EU-nivå.
EnglishThe insurance companies, which do not like paying out large sums, will force the companies insured with them to become safer.
Försäkringsbolagen, som inte tycker om stora utbetalningar, kommer att tvinga de försäkrade företagen att förbättra säkerheten.
EnglishAssessing the quality of medical services must be made much easier; paying out large sums of money for poor-quality service must come to an end.
Räknat på årsbasis täcks 40 procent av samtliga tillhandahållna hälso- och sjukvårdstjänster av arbetarnas löner.
EnglishI should point out that a large proportion of the food currently being distributed in Bahr-al-Ghazal, in the south, forms part of this contribution.
Det bör påpekas att en stor del av maten som just nu delas ut i Bahr-al-Ghazal, i söder, är en del av det bidraget.
EnglishThe authorities have announced a zero-tolerance policy against torture, and punishments have already been handed out to a large number of torturers.
Myndigheterna har tillkännagivit en nolltoleranspolitik mot tortyr, och ett stort antal torterare har redan bestraffats.
EnglishConditions must be right, however, for small businesses to flourish, given that out of small acorns large oaks trees grow.
Förutsättningarna måste dock vara de rätta om små företag skall kunna blomstra – glöm inte att även stora företag en gång har börjat i liten skala.
EnglishPoor farmers had been driven out by large landowners to farm on higher mountain slopes, with disastrous consequences.
Av rikare storgodsägare hade fattiga bönder fördrivits till högre belägna bergssluttningar för att där utöva sitt yrke. Detta fick katastrofala följder.
EnglishHowever, we should not forget that most research is carried out in universities and large international pharmaceutical companies.
Vi bör emellertid inte glömma bort att forskning huvudsakligen sker inom universiteten och vid de stora internationella läkemedelsföretagen.
EnglishThe Council also points out that a large number of products are involved and that this is supposedly a reason for not doing anything.
Rådet hänvisar även till att det gäller en stor mängd produkter och att det skulle vara ett skäl till att man inte skulle göra någonting.
EnglishAs we have heard from a large number of speakers in the Chamber, this would reduce the risk of disruptions in one production unit knocking out large areas.
Det minskar, som vi har hört av många talare här, risken för att störningar i en produktionsenhet slår ut stora delar.
EnglishAssessing the quality of medical services must be made much easier; paying out large sums of money for poor-quality service must come to an end.
Det måste bli lättare att bedöma sjukvårdstjänsternas kvalitet, och utbetalningarna av stora belopp för dålig service måste få ett slut.
EnglishIn this regard, the country's authorities have carried out large-scale actions during the last two months, aimed at eradicating customs corruption.
Därför har landets myndigheter genomfört storskaliga aktioner under de senaste två månaderna för att undanröja korruptionen inom tullväsendet.

Other dictionary words

English
  • out large

Moreover, bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.