EN

out of {preposition}

volume_up
out of (also: by, from, of, off)
It is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress ".
Det är en utmaning som inte så mycket kommer av kriser som av framsteg i utvecklingen ".
It is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress".
Det är en utmaning som inte så mycket kommer av kriser som av framsteg i utvecklingen".
The financial execution of these projects is carried out by the European Commission.
Det slutgiltiga genomförandet av dessa projekt utförs av Europeiska kommissionen.
out of (also: from, of, off, since)
Please keep your religion out of our lives and please keep it out of politics.
Var snälla och håll er religion borta från våra liv, och håll den borta från politiken.
He stepped out of his communist past; he stepped out of the Soviet world system.
Han tog avstånd från sin kommunistiska bakgrund och från det sovjetiska världssystemet.
It will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
Dessa krigare kan inte avlägsnas från bergsområdena med kraftåtgärder.
out of (also: off)
All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Det enda vi måste göra är att få våra egon ur vägen, få vår egoism ur vägen.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Och resultatet av det är att vi utbildar folk ut ur deras kreativa förmåga.
The policy money required is to be taken out of the TACIS programme.
De nödvändiga politiska pengarna tas ur Tacisprogrammet.
out of (also: from, outta)
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Och resultatet av det är att vi utbildar folk ut ur deras kreativa förmåga.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Ni måste ha en vision och vara kreativa för att leda EU ut ur denna återvändsgränd.
If this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
Om detta var ett brottmål skulle det kastas ut ur vilken domstol som helst i världen.
out of
Politically speaking, colonialism has died out, but economically speaking, it is still thriving.
Politiskt sett är kolonialismen slut men ekonomiskt sett fortsätter den.
I am 50 plus and it happens things anyway, the opportunities will not run out.
Jag är 50 plus och det händer ändå saker, det tar inte slut på möjligheter.
'Supplies' cannot run out; it is the most abundant element in the universe.
Tillgångarna kan inte ta slut. Det är universums största beståndsdel.
out of (also: above, barring, beyond, outside)
It is truly out of all proportion for a civilized nation to do something like this.
Det är ju utom alla rimliga proportioner för en civiliserad stat att handla så.
I feel the House was out of control for several minutes.
Jag anser att parlamentet var utom kontroll under flera minuter.
For them, however, the consumer world they covet is totally out of reach.
För dem är emellertid den konsumentvärld de eftertraktar helt utom räckhåll.
out of (also: among, amongst, of, mid)
Hispanic kids, two out of three ate the marshmallow; one out of three did not.
Bland latinamerikanska barn, åt två av tre sin marshmallow. ~~~ En av tre gjorde det inte.
Fifty to seventy thousand of them sleep out in the open in the forests and hills.
Av dessa övernattar mellan 50 000 och 70 000 i skogen och bland kullarna.
These include accelerating the phasing-out of single-hull tankers.
Det handlar bland annat om en påskyndad utfasning av enkelskroviga tankfartyg.
out of (also: past, beyond)
Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
Raketer spinner ofta bortom kontroll om man laddar dem med för mycket bränsle.
There must be a rapid improvement, especially in reaching out beyond the main hubs.
Det måste ske en snabb förbättring, särskilt i fråga om att nå ut bortom huvudorterna.
Clay, this game is quickly spiraling out of control.
Clay, den här matchen är snart bortom kontroll.
out of
You know, they say five out of five dentists recommend this shit.
De säger att fem utav fem tandläkare rekommenderar detta.
These are ancient dice, made out of sheep's knuckles.
Dessa är antika tärningar, gjorda utav benknotor.
This photo shows an animal popping its head out at sunset off the coast of Florida.
Denna bild visar ett utav djuren när den poppar up huvudet vid solnedgången utanför kusten i Florida.
out of
As long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Så länge vi anammar globaliseringen kommer vi inte att kunna arbeta oss upp ur krisen.
This machine, it crawled out of the ground, started torching everything.
Dessa maskiner kom upp ur marken och började bränna upp allt.
Already in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
I vissa grunda sjöar i Alaska bubblar redan metangasen upp ur vattnet för.
Bert Herzog out of un-retouched keyboards.
Bert Herzog gjord av tangenter i original.
It was made out of resin, which wasn't a common material for movie props about the time the movie was made.
Den var gjord av harts, vilket inte var ett vanligt material för filmrekvisita för den tidsperiod som filmen gjordes i.
You don't have to like it, but a 40-foot tall dog made out of bushes in the middle of New York City is remarkable.
Du behöver inte gilla det. men en 12 meter hög hund, gjord av buskar, i mitten av New York, är anmärkningsvärd.
Until this is addressed, we will be facing more problems and we are quickly going to run out of sticking plasters.
Tills man har åtgärdat detta kommer vi att stå inför fler problem och vi kommer inom kort att ha slut plåster.

Context sentences for "out of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
EnglishOne solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
EnglishThen she thought that it seemed to be cozy, a picture that turned out to be true.
Sen tyckte hon också att det verkade vara mysigt, en bild som visade sig stämma.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishShit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishA better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
Tjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Vi borde bry oss om det och våra avdelningar har genomfört en omfattande studie.
EnglishI hope that we are sending out a signal that we have taken action in this area.
Jag hoppas att vi skickar en signal om att vi har vidtagit åtgärder på området.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Jag behöver inte läsa upp den eftersom ni har det skriftliga förslaget framför er.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishPolitics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out.
Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det.
EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Jag skulle också vilja påpeka att avgifterna för roaming har varit mycket oklara.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishSupport for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
Demokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.