"out of all" translation into Swedish

EN

"out of all" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of all" in context.

Context sentences for "out of all" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is truly out of all proportion for a civilized nation to do something like this.
Det är ju utom alla rimliga proportioner för en civiliserad stat att handla så.
EnglishEurope needs democratic parties whose programmes reach out to all, not just a few.
Europa behöver demokratiska partier som i sina partiprogram inbjuder alla, inte några.
EnglishI therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Därför föreslår jag att vi lämnar Gud och prisstabiliteten utanför allt detta.
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Våra tankar går till alla dem som drabbades av denna dramatiska händelse.
EnglishThis has to be carried out at all levels but in particular at grassroots level.
Denna måste genomföras på alla nivåer, men i synnerhet på gräsrotsnivå.
EnglishNo one supports fraud, but it exists and it must be stamped out in all Member States.
Ingen stöder bedrägerier, men de förekommer och de måste utplånas i alla medlemsstater.
EnglishWe should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
Vi får absolut inte utesluta något när det gäller var något ska göras.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Kravet på avskaffande av opt-outen till varje pris blev en helig ko.
EnglishIndeed, our sympathy goes out to all those who have died or are lying in a hospital bed.
Vår sympati går givetvis till alla de som har avlidit eller som ligger i en sjukhussäng.
EnglishWe have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Vi har åstadkommit ett gradvis borttagande av alla skadliga, antibiotikaresistenta markörgener.
EnglishThe crux of the matter is that this fixation with travel expenses is out of all proportion!
Det verkligt centrala är att fokuseringen på reseersättningar är ren och skär demagogi!
EnglishIt seems that the report has indeed been given out to all MEPs.
Det verkar som att betänkandet verkligen har delats ut till alla ledamöter.
EnglishIn addition, it is a fact that at least 3% of the money should not have been paid out at all.
Dessutom är det ett faktum att minst 3 procent av pengarna inte borde ha betalats ut alls.
EnglishThey need to know: Out of all the things I could do, what is the best way to achieve my goals?
De måste veta: Av alla saker jag kan göra, vilket är det bästa sättet att uppnå mina mål?
EnglishAt night time, in particular, this level of pollution is out of all proportion.
Det är i synnerhet på nätterna som bullret är enormt.
EnglishImagine if they had condoms, giving out to all sorts of people.
Tänk er om de hade kondomer, och gav dem till alla möjliga människor.
EnglishWhy did the last generation of terrorists choose to pick on Spain out of all the European countries?
Ja till pengar mot terrorism, men framför allt naturligtvis en politik för Europas folk.
EnglishWe are for or against, we want a quick decommissioning and phasing out or no phasing out at all.
Vi är för eller emot, vi vill ha snabb avveckling och utfasning, eller ingen utfasning alls.
EnglishAll the analyses have been carried out, and all the problems are known.
Alla analyser har gjorts och alla problem har identifierats.
EnglishOne issue that stands out above all others is that of game meat.
En fråga som höjer sig över resten, är den som handlar om viltkött.

Other dictionary words

English
  • out of all

Have a look at the Japanese-English dictionary by bab.la.