"out of any" translation into Swedish

EN

"out of any" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of any" in context.

Context sentences for "out of any" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hon påpekar att allt stöd borde begränsas tidsmässigt och undan för undan minskas.
EnglishIf this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
Om detta var ett brottmål skulle det kastas ut ur vilken domstol som helst i världen.
EnglishHowever, I would point out that any form of nationalism damages its own country first.
Jag vill dock påpeka att alla former av nationalism skadar det egna landet först.
EnglishThey received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
De dömdes till sitt straff för flera år sedan och det kan verkställas när som helst.
EnglishCan the Council say which parts of the EU mission can be carried out in any case?
Kan rådet tala om vilka delar av EU:s uppdrag som kan genomföras i vilket fall som helst?
EnglishThe various figures are set out without any comments as to their reliability.
De olika uppgifterna läggs fram utan att deras tillförlitlighet på något sätt kommenteras.
EnglishWe are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
Vi agerar inte på detta sätt för att vi känner extra mycket för den georgiska befolkningen.
EnglishCan the Commission say which parts of the EU mission can be carried out in any case?
Kan kommissionen tala om vilka delar av EU:s uppdrag som kan genomföras i vilket fall som helst?
EnglishI should like to highlight two points which should not be left out of any discussion of Afghanistan.
Jag vill betona två punkter som inte kan utelämnas när vi diskuterar Afghanistan.
EnglishIn actual practice, Europe always loses out from any such balance between it and nationalism.
I praktiken förlorar EU alltid varje gång man väljer mellan något sådant och nationalism.
EnglishIn contrast, we must speak out against any part of the journey that leads in the wrong direction.
Vi måste i själva verket säga vår mening om alla etapper av resan som leder i fel riktning.
EnglishThe Islamic forces will certainly know how to make political capital out of any such disappointment.
De islamiska krafterna kommer med säkerhet att dra politisk nytta av en sådan besvikelse!
EnglishIn fact, he came out against any kind of crusade, war or violence, declaring them immoral.
Han motsatte sig faktiskt varje form av kampanj, krig eller våldsyttring och förklarade att detta var omoraliskt.
EnglishThat is why I support a full impact assessment being carried out before any proposals are brought forward.
Därför stöder jag att en fullständig konsekvensbedömning genomförs innan några förslag läggs fram.
EnglishThe number of people who put themselves out in any way, or who are at least willing to do so, is small.
Antalet människor som på något sätt anstränger sig, eller åtminstone är beredda att göra det, är litet.
EnglishOur concern is that this logging may be carried out without any regard for the rights of indigenous peoples.
Vi är oroliga för, att dessa avverkningar genomförs, utan hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter.
EnglishFinally, the third aspect of our action is finding out whether any further legislative action is needed.
Den tredje aspekten av våra åtgärder slutligen är att finna ut om det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder.
EnglishBut it is not out of any disrespect to the Committee or indeed to you personally at all; far from it.
Det är inte p.g.a. bristande respekt för utskottet eller för den sakens skull för dig personligen; verkligen inte.
EnglishYou have carried it out without any significant problems.
Ni har genomfört den utan några större problem.
EnglishIt is certainly not out of any desire to boost our popularity, less still because we do not wish these measures to be taken.
Det är inte någon demagogi och handlar inte på långa vägar om att vi inte vill ha dessa åtgärder.

Other dictionary words

English
  • out of any

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.