"out of concern" translation into Swedish

EN

"out of concern" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of concern" in context.

Context sentences for "out of concern" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think the decision to halt flights out of concern for passenger safety was a wise one.
Jag anser att beslutet att stoppa flygningar av oro för passagerarnas säkerhet var klokt.
EnglishIt is out of concern at this approach that I firmly repudiate the report.
Det är av oro för detta tillvägagångssätt som jag eftertryckligt förkastar detta betänkande.
EnglishBut we strongly spelt out our concern on important issues like the need for legal certainty.
Men vi lade bestämt fram vår oro när det gäller viktiga frågor som behovet av rättssäkerhet.
EnglishMr Perry and Mr van den Berg bear out this concern for vigilance.
Perry och van den Berg har visat att de är angelägna om vaksamhet.
EnglishI insist that we need a proper response from the Minister out of concern for the people involved.
Jag hävdar bestämt att det krävs ett lämpligt gensvar från ministern för att stilla de berördas oro.
EnglishThe European Union should not give in to this lobby group, but oppose it out of concern for its own food security.
EU bör inte vika sig för denna lobbygrupp utan erbjuda motstånd av hänsyn till sin egen livsmedelsförsörjning.
EnglishUnfortunately, it is not, then, out of concern for the ports and transportation that the European Commission has put forward this proposal.
Det är alltså tyvärr inte av omsorg om hamnarna och transporterna som EU-kommissionen har lagt fram detta förslag.
EnglishThese amendments have been rejected by the temporary committee but I believe this was purely out of concern for practicality.
Dessa ändringsförslag tillbakavisades av det tillfälliga utskottet, men jag tror att detta berodde på oron över faktiska förhållanden.
EnglishI tabled this question not out of concerns about health or trading issues but out of concern for the credibility of the European Commission.
Jag lade inte fram denna fråga av oro för hälso- eller handelsfrågor, utan av oro för Europeiska kommissionens trovärdighet.
EnglishThis report points out the concern about the insufficient progress made by Member States toward achieving equality between men and women.
Detta betänkande pekar på problemet med de otillräckliga framsteg som gjorts av medlemsstaterna mot att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor.
EnglishTherefore, I would ask the European Commission to look at the matter once again and to consider granting the Polish Government's request out of concern for poor farmers.
Jag vill därför be Europeiska kommissionen ta upp ärendet igen och överväga att bevilja den polska regeringens ansökan för de fattiga böndernas skull.
EnglishWhere are you looking for the causes of the crisis and seeking reforms according to your own models, supposedly out of concern, in case China suffers a crisis?
Var söker ni då efter orsakerna till krisen, när ni nu, så att säga av medlidande, genom reformpolitik efter era egna modeller vill förhindra att Kina drabbas av kris?
EnglishMoreover, we have opposed several amendments that we would in principle support in the Swedish Parliament, but which we oppose at EU level out of concern for democracy in the Member States.
Vi har dessutom sagt nej till flera ändringsförslag som vi i princip skulle stödja i Sveriges riksdag men som vi motsätter oss på EU-nivå av omsorg om folkstyret i medlemsländerna.
EnglishThe problem can be considered on a par with the narcotics problem, especially the use of synthetic drugs, so, simply out of concern for public health, the EU must do its bit to beat the problem.
Problemet är jämförbart med drogproblemen, särskilt användningen av syntetiska droger, varför också EU av rent folkhälsomässiga skäl måste dra sitt strå till stacken för att bekämpa problemet.

Other dictionary words

English
  • out of concern

Search for more words in the Portuguese-English dictionary.