"out of court" translation into Swedish

EN

"out of court" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of court" in context.

Context sentences for "out of court" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLast - but maybe not least - what was said about out-of-court settlements.
Sist - men kanske inte minst - det som sas om tvistlösning utanför domstol.
EnglishThis will lead to effective control and to progress in solving disputes out of court.
Det kommer att leda till en effektiv kontroll och förbättra tvistlösning utanför domstol.
EnglishNinety per cent of the disputes between professionals and consumers are settled out of court.
Nittio procent av alla tvister mellan yrkesutövare och konsumenter löses utomrättsligt.
EnglishIt is crucial in this respect that disputes are settled out of court as much as possible.
För online-handel med konsumenter är omprövningar av den internationella civilrätten på gång.
EnglishThis will put pressure on the need for out-of-court settlements.
Det kommer att sätta press på behovet av tvistlösning utanför domstol.
EnglishIt would be appropriate to encourage swift out-of-court settlements.
Det skulle vara bra att främja snabba, utomrättsliga uppgörelser.
EnglishYear in, year out the Court of Auditors recommends not giving a positive statement of assurance.
År ut och år in rekommenderar revisionsrätten att inte ge någon positiv revisionsförklaring.
EnglishIn addition, the consumer is also safeguarded as regards the court or out-of-court settlement of claims.
Konsumenterna skyddas dessutom vad gäller tillgången till prövning i och utanför domstol.
EnglishIt is crucial in this respect that disputes are settled out of court as much as possible.
I det sammanhanget är det av avgörande betydelse att tvister i så hög grad som möjligt sker utom domstol.
EnglishAs far as I know, the legal dispute has been resolved and the parties have settled out of court.
Så vitt jag känner till har den rättsliga tvisten lösts och parterna har gjort upp utanför domstol.
EnglishIt notes that the Commission is in the process of carrying out the Court's recommendations on the matter.
Man noterar att kommissionen håller på med att genomföra rekommendationerna från revisionsrätten i ärendet.
EnglishOn many occasions there are discrepancies that need to be resolved through non-legal, out-of-court instruments.
I många fall finns oegentligheter som måste lösas med hjälp av icke-rättsliga, utomjuridiska instrument.
EnglishWe do not want to undermine the WTO by having out-of-court settlements between the great and the good.
Vi vill inte underminera Världshandelsorganisationen genom kompromisser mellan vad som är utmärkt och vad som är bra.
EnglishWe have also discussed the Commission Action Plan to promote out-of-court settlement procedures.
Vi har även diskuterat den aktionsplan som kommissionen presenterat, vilken vill främja utomprocessuella strejkförfaranden.
EnglishEach Member State will have to put in place procedures which can deal with out-of-court settlements of consumer disputes.
Varje medlemsland måste utarbeta rutiner för hantering av reglering av konsumenttvister utanför domstol.
EnglishAmendment No 35 and 36 concern complaint schemes and out-of-court redress mechanisms of the proposal.
Ändringsförslag 35 och 36 rör system för att behandla klagomål och utomrättsliga förfaranden för att lösa tvister i förslaget.
EnglishMr President, I have been a keen supporter of the alternative and out-of-court settlement of disputes for years.
Herr talman! Jag har sedan flera år varit en stor förespråkare för alternativa och utomrättsliga regleringar av tvister.
EnglishOut-of-court settlement of consumer disputes
Utomrättslig reglering av konsumenttvister
EnglishWe also need to make more rapid progress in setting up out-of-court settlement procedures and the small claims procedure.
Vi behöver också snabbare framsteg vid inrättandet av utomprocessuella skiljedomsförfaranden och bagatellförfaranden.
EnglishWe think the Commission's action plan to promote out-of-court procedures should be implemented as soon as possible.
Vi tror därför att man omgående skall påbörja den handlingsplan för främjande av utomrättsliga förfaranden som kommissionen föreslagit.

Other dictionary words

English
  • out of court

Search for more words in the Romanian-English dictionary.