"out of fear of" translation into Swedish

EN

"out of fear of" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of fear of" in context.

Context sentences for "out of fear of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt cannot simply detain people or treat them as criminals, out of fear.
Den får inte bara av ren rädsla internera människor eller behandla dem som brottslingar.
EnglishIt is remaining inactive out of fear of the urgently needed revision of the Directive.
Den håller sig passiv av rädsla för den översyn av direktivet som det finns ett trängande behov av.
EnglishI therefore think that Mr Reul is calling for a deferral out of fear that his position is a minority one.
Jag tror att Herbert Reul kräver ett uppskjutande av rädsla för att hans ståndpunkt är i minoritet.
EnglishThey also voted out of fear.
EnglishI heard today about a professional musician working with a famous German orchestra who turned down an interview with us out of fear of reprisals.
Jag fick i dag höra talas om en yrkesmusiker i en berömd tysk orkester som avböjde en intervju av rädsla för repressalier!
EnglishOut of fear of various referendums, they give oxygen to the lies and myths cultivated by strong forces on the left in connection with this directive.
Av rädsla för diverse folkomröstningar underblåser man de lögner och myter som starka vänsterkrafter odlar om detta direktiv.
EnglishPeople who celebrate their birthday in public hardly dare sing that song in certain places in the United States out of fear of reprisals and fines.
Folk som firar födelsedag offentligt törs knappt sjunga den sången på vissa platser i Förenta staterna av rädsla för repressalier och böter.
EnglishFor that reason, the victim would often not report an assault, especially out of fear of the perpetrator, fear for the children or loyalty to the family.
Därför anmälde offret sällan övergreppet, framför allt av rädsla för gärningsmannen, av omtanke om barnen och av lojalitet mot familjen.
EnglishIt is unintentional, borne out of fear and ignorance, but just as damaging to the individual as any other form of abuse.
Den är oavsiktlig och har sin upprinnelse i en fruktan som bygger på okunskap, men den är precis lika mycket till skada för den drabbade som vilka andra övergrepp som helst.
EnglishIn the first place, you will recall that in the beginning we were not very keen on talking about these Arab revolts, out of fear of Islam fundamentalism.
För det första kommer ni alla ihåg att vi inte var särskilt villiga att tala om dessa uppror i arabvärlden, av rädsla för islamistisk fundamentalism.
EnglishWomen who are the victims of violence carry their tragedy as a secret within them, either out of fear of reprisals, or out of a sense of shame with regard to those close to them.
Kvinnor som utsätts för våld bär sin historia i hemlighet, antingen av rädsla för repressalier eller av skam gentemot omgivningen.
EnglishIn our Parliament, as in theirs, the reason that we have parliamentary immunity is so that we, as representatives of the people, can speak out without fear.
I vårt parlament, precis som i deras, är skälet till att vi har parlamentarisk immunitet att vi, som folkets företrädare, ska kunna tala fritt, utan fruktan.
EnglishIt would be ambitious for a two-year presidency, but for one of 99 days, as the President-in-Office has pointed out, I fear that it is too ambitious.
Det vore ambitiöst för ett ordförandeskap på två år, men för ett ordförandeskap på 99 dagar, som den tjänstgörande ordföranden har påpekat, är jag rädd att det är för ambitiöst.
EnglishMr President, in the context of the necessary evolution of the common fisheries policy, changes should never be rejected outright simply out of fear of the unknown.
Herr ordförande! I den nödvändiga utvecklingen av den gemensamma fiskeripolitiken bör vi inte på förhand framhäva någon förändring som gör att det nya skrämmer oss.
EnglishIt is to be hoped that this situation will have improved by the time of the World Cup, as this may explain why South Africa is making changes: out of fear that the visitors will stay away.
Vi får hoppas att situationen har förbättrats till VM. Det kan vara en förklaring till att Sydafrika har ändrat inställning - av rädsla för uteblivna besökare.
EnglishRight now, we are at a point at which I suspect that, out of fear, panic or for other reasons - political populism, perhaps - we shall try to make the pig into a vegetarian.
Just nu befinner vi oss vid en punkt där jag misstänker att vi av skräck, panik eller av andra skäl, politisk populism kanske, kommer att försöka göra grisen till ett betesdjur, en vegetarian.
EnglishEurope cannot start pointing the finger at China out of fear, nor can it afford to take part in an unprincipled competition avoiding methods and criteria that are in Beijing's own interest.
EU kan inte börja peka finger åt Kina av rädsla, men har heller inte råd att delta i en samvetslös konkurrens och undvika metoder och kriterier som ligger i Pekings eget intresse.
EnglishThe fall of the Berlin Wall signified a great hope for our endeavours towards integration and let us not therefore attempt to rebuild a new European wall out of fear of so-called social dumping.
Berlinmurens fall innebar stora förhoppningar för våra strävanden mot integration och låt oss därför inte försöka att bygga en ny europeisk mur utifrån rädslan för så kallad social dumpning.

Other dictionary words

English
  • out of fear of

Search for more words in the English-Italian dictionary.