"out of joint" translation into Swedish

EN

"out of joint" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of joint" in context.

Context sentences for "out of joint" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe will not be able to talk his way out of joint responsibility that easily.
Han kommer inte att kunna tala sig ur det gemensamma ansvaret så lätt.
EnglishIt is obvious that the whole of the world market is at risk of being thrown out of joint.
Jag skulle vilja fråga kommissionsledamoten varför kommissionen inte reagerade tidigare.
EnglishIt was possible to organise and carry out four joint missions in 2003.
Det var möjligt att organisera och genomföra fyra gemensamma resor 2003.
EnglishIt is obvious that the whole of the world market is at risk of being thrown out of joint.
Det står klart att hela världsmarknaden riskerar att komma i olag.
EnglishIt is quite clear from this that things are out of joint.
Det framgår ganska tydligt att det är något som inte stämmer.
EnglishNext year we are going to carry out a joint project with preventative measures in Ukraine and Poland.
Vi kommer under nästa år att driva ett gemensamt projekt med förbyggande åtgärder i Ukraina och i Polen.
EnglishI will read out the joint declaration .
Jag läser upp den gemensamma deklarationen.
EnglishI will read out the joint declaration.
Jag läser upp den gemensamma deklarationen.
EnglishThe action plan for organised crime sets out the joint strategy which the Member States have chosen as a means of combating such crime.
Handlingsplanen om organiserad brottslighet anger den gemensamma strategi som EU-länderna valt för att bekämpa organiserad brottslighet.
EnglishIssues which once led to wars are now argued out in joint institutions, then differences are set aside and work is resumed.
Frågor som tidigare ledde till krig, tvistar man nu om i gemensamma institutioner, och sedan sätter man sig ned igen tillsammans och arbetar vidare.
EnglishThere are still enormous amounts of detail to be worked out on joint implementation and the clean development mechanisms.
Det återstår fortfarande enorma mängder detaljer att arbeta med gällande ett gemensamt förverkligande och mekanismerna för en utveckling mot renare miljö.
EnglishNeither one of us made it to the World Cup; perhaps we can try sending out a joint team the next time around, because we seem to work quite well together.
Ingen av oss tog sig till fotbolls-VM, men nästa gång kanske vi kan försöka skicka ett gemensamt lag för vi verkar arbeta riktigt bra ihop.
EnglishCommission and Parliament representations often work separately, duplicating each other's activities, and do not carry out large joint projects.
Representationerna för kommissionen och parlamentet arbetar ofta åtskilda, deras arbetsuppgifter överlappar varandra och de genomför inga stora gemensamma projekt.
EnglishThe Council reaches an agreement to work out a joint energy strategy and it examines the problems linked to convergence of Member States' economic performances.
Det enas om att utarbeta en gemensam energistrategi och diskuterar problemen i samband med konvergensen mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat.
EnglishWe would like to point out the joint action of March last year to recognize temporary protection of asylum seekers, to which your Parliament has given its support.
Vi hänvisar till den gemensamma åtgärden från mars förra året om att tillerkänna asylsökande temporärt skydd som parlamentet redan har gett sitt stöd åt.
EnglishYet it is important to drive this process forward, to ensure that we have more European responsibilities here and carry out more joint actions.
Det är ändå viktigt att denna process förs vidare framåt, för att garantera att vi får större europeiska befogenheter på det här området och genomför fler gemensamma åtgärder.
EnglishThis is with reference to the United States and various incidents which illustrate that the United States is pulling out of joint commitments which we do want to embrace.
Här hänvisas till Förenta staterna och olika faktorer som visar att Förenta staterna undandrar sig gemensamma förpliktelser som vi däremot önskar att uppfylla.
EnglishI also intend to propose to Parliament, the Commission, and the Council that the European institutions should send out a joint political message to the citizens on the theme of peace.
Jag ämnar dessutom föreslå kommissionen, parlamentet och rådet att de europeiska institutionerna i förening skall framföra ett gemensamt politiskt meddelande om freden.
EnglishWe shall not succeed, in my opinion, by locating all this strategy in the context of a market that is today out of joint, subject to continuous speculation, and in deep crisis.
Enligt min mening kommer vi inte att lyckas om denna strategi anpassas till en marknad som inte fungerar i nuläget, som är föremål för ständiga spekulationer och som befinner sig i djup kris.
EnglishIn deference to the House's decision the other day, we sat round the table and thrashed out a joint text which, I admit, was only made possible by the cooperation and good faith of all the groups.
Eftersom vi respekterar kammarens beslut i förrgår, har vi gått in för en kompromiss och vi har kommit fram till en gemensam text, tack vare alla gruppernas uppenbarligen mycket goda samarbetsvilja.

Other dictionary words

English
  • out of joint

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.