"out of line" translation into Swedish

EN

"out of line" in Swedish

EN out of line
volume_up
{adjective}

Context sentences for "out of line" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI voted out of line with my own convictions, so please could this be altered.
Jag röstade emot min egen övertygelse, så jag ber att detta ändras.
EnglishAs has been pointed out to you, you are very much out of line with other experts across the world.
Precis som har påpekats står ni mycket långt från andra experter över hela världen.
EnglishWe need to examine these costings closely in order to ensure that they are not completely out of line.
Man bör noga undersöka om det inte handlar om en helt felaktig kostnadsberäkning.
EnglishEuropean crisis management will be carried out in line with the principles of the UN Charter.
Den europeiska krishanteringen kommer att genomföras i enlighet med FN-stadgans principer.
EnglishI can say only one thing: this is absolutely out of line with the traditions and spirit of the Olympic Games.
Jag kan bara säga en sak: detta strider helt mot de olympiska spelens traditioner och anda.
EnglishWe are, however, aware that the national regulatory structures are not just different but entirely out of line with each other.
Men som vi vet skiljer sig inte bara de nationella regleringsstrukturerna från varandra, de går även åt olika håll.
EnglishWho cares that the level of expenditure is far out of line with the political priorities and obligations of the European Union?
Det är fritt fall. Vem bryr sig om att utgifterna är helt i obalans med EU:s politiska prioriteringar och skyldigheter?
EnglishSecondly, this agreement sets out a line of development for energy supplies that at least 8 out of our 15 countries do not want.
För det andra fastställs med detta avtal en utvecklingsväg för energiförsörjningen, som åtminstone 8 av 10 länder inte vill ha.
EnglishAren't you a little out of line?
EnglishThe presidency's ill-considered comments on Chechnya and on the arrest and detention of Mikhail Khodorkovsky were out of line.
Ordförandeskapets oövertänkta kommentarer om Tjetjenien och om arresteringen och kvarhållandet av Michail Chodorkovskij var tagna ur luften.
EnglishThe main reforms that the country still needs to carry out in line with the recommendations from the Association Partnership areas are:
De viktigaste reformer som landet fortfarande måste genomföra i linje med rekommendationerna från associeringspartnerskapet är följande:
EnglishOf course, we will discuss and negotiate, but we cannot adopt stances which are completely out of line with these priorities.
Självklart skall vi föra diskussioner och förhandlingar, men vi kan inte införa ståndpunkter som är går helt stick i stäv med dessa prioriteringar.
EnglishWe should phase out in line with the European Parliament's resolution on PVC, which called for substitution policies to be introduced.
Vi borde tillämpa en gradvis avveckling i linje med Europaparlamentets förslag om PVC, där man krävde att en ersättningspolitik skulle införas.
EnglishThis transposition was due 18 months ago, so nine Member States have stepped out of line and are lagging behind in this area.
Detta införlivande skulle har varit genomfört för 18 månader sedan, så nio medlemsstater har alltså fallit ur mönstret och blivit försenade inom detta område.
EnglishWe need to exclude the exportation of waste and indeed, as has already been said, the timetable is way out of line with what the Member States can achieve.
Vi måste undanta exporten av avfall och tidtabellen ligger faktiskt – vilket redan har sagts – långt ifrån vad medlemsstaterna kan uppnå.
EnglishThe presidency's ill-considered comments on Chechnya and on the arrest and detention of Mikhail Khodorkovsky were out of line.
Trots sina europeiska kläder är det inte uppenbart att Putins regering delar våra värderingar när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och yttrandefrihet.
EnglishMoreover, too much space per animal leads to an unnecessary risk of injury during transport, so let me now set out the line I have decided to take.
En alltför stor yta per djur skapar dessutom en onödig risk för skador under transport, så låt mig nu beskriva den linje jag har beslutat mig för att följa.
EnglishExcise is not only hateful, it is also pointless, and high rates of excise tax which are out of line with those in other countries are even more pointless.
Punktskatten är inte bara både förhatlig och meningslös – höga punktskatter som inte ligger på samma nivå som i andra länder är ännu mer meningslösa.
EnglishThe new law prohibits the activities carried out in line with the rules previously in force by Russian branches and representations of foreign and international organisations.
När det gäller vad som sker med frivilligorganisationerna är det ytterligare en länk i denna alltför långa kedja av ledsamma händelser i Ryssland.
EnglishIncidentally, Ireland has also failed to implement the Part-time Workers Directive and is now seriously out of line with the rest of Europe on these issues.
Irland har för övrigt också underlåtit att tillämpa direktivet om deltidsarbetstagare och faller nu rejält ur mönstret i jämförelse med resten av Europa i dessa frågor.