"out of operation" translation into Swedish

EN

"out of operation" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of operation" in context.

Context sentences for "out of operation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Chechens who carried out this operation were not born monsters, but became them.
De tjetjener som genomförde denna operation föddes inte sådana, utan blev sådana.
EnglishIt is not good enough for that information to come from the surgeon carrying out the operation.
Det duger inte om den informationen lämnas av kirurgen som skall utföra operationen.
EnglishUnits 1 to 4 of the nuclear power plant have been out of operation for some time and it is logical that they should be decommissioned.
Enheterna 1-4 i kärnkraftverket har varit ur drift ett bra tag och det är logiskt att de stängs.
EnglishFor this reason too, it is important for the Presidency successfully to carry out this operation as early as at the beginning of 2007.
Det är också därför det är så viktigt att ordförandeskapet genomför detta projekt på ett framgångsrikt sätt redan i början av 2007.
EnglishThe Irish presidency's proposal to add a protocol to the Treaty setting out the operation of the subsidiarity principle is a good idea.
Förslaget från det irländska ordförandeskapet att tillfoga subsidiaritetsprincipens funktion i ett protokoll till fördraget är positivt.
EnglishI am convinced that we will be able to find possibilities to balance out the operation of unequally equipped Member State healthcare systems.
Jag är övertygad om att vi kommer att kunna hitta möjligheter att kompensera sjukvårdssystem med små resurser i vissa medlemsstater.
EnglishWhether or not nuclear power stations are taken out of operation at the planned date or earlier is entirely a matter for the Member State concerned.
Om kärnkraftverk tas ur drift vid den planerade tidpunkten eller tidigare är helt och hållet en fråga för medlemsstaten i fråga.
EnglishMember States must make better use of the cross-border enforcement network to put these cowboy businesses out of business and out of operation once and for all.
Medlemsstaterna måste utnyttja nätverket för gränsöverskridande rättstillämpning för att en gång för alla tvinga dessa cowboyföretag att slå igen.
EnglishI would like to protest at your assertion that nowhere and at no time is it possible to take nuclear power stations out of operation overnight.
Det måste ju inte betyda att jag absolut är införstådd med den. Jag vill opponera mig mot er bedömning - jag citerar er ordagrant - "att det ingenstans och aldrig kan stängas över en natt".
EnglishWe will need a good number of experts from the Member States of the European Union in order to carry out this operation, and it will be our challenge to find such a large number of experts.
Vi kommer att behöva ett stort antal experter från EU:s medlemsstater för att genomföra denna insats, och det kommer att vara en utmaning för oss att finna ett så stort antal experter.
EnglishWe will need a good number of experts from the Member States of the European Union in order to carry out this operation, and it will be our challenge to find such a large number of experts.
Vi kommer att behöva ett stort antal experter från EU: s medlemsstater för att genomföra denna insats, och det kommer att vara en utmaning för oss att finna ett så stort antal experter.
EnglishThe report even believes that European military force should be capable by 2009 of carrying out an operation of the level and intensity of the Kosovo conflict within European territory.
Det är rentav önskvärt att den europeiska militärstyrkan klarar att före 2009 och i ett europeiskt geografiskt sammanhang genomföra en operation av samma nivå och intensitet som Kosovokonflikten.

Other dictionary words

English
  • out of operation

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.