"out of our" translation into Swedish

EN

"out of our" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of our" in context.

Context sentences for "out of our" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must reach out across our continent to make a success of our recent enlargement.
Vi måste nå ut över vår kontinent för att lyckas med vår nyligen gjorda utvidgning.
EnglishThe new type of nationalisation in mind must be driven out of our policy.
Det nya slags förstatligande som man har i åtanke måste fördrivas ur vår politik.
EnglishThe importance of really reaching out to our citizens cannot be stressed enough.
Betydelsen av att verkligen nå ut till medborgarna kan inte nog betonas.
EnglishThose are exactly our aims and you have taken the words out of our mouths.
Man skulle inte kunna uttrycka det bättre, för just det är våra två målsättningar.
EnglishI believe that we must point this out to our colleagues in the United States Congress.
Jag anser att vi måste påpeka detta för våra kolleger i den amerikanska kongressen.
EnglishPlease keep your religion out of our lives and please keep it out of politics.
Var snälla och håll er religion borta från våra liv, och håll den borta från politiken.
EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Vi får inte låta de här resultaten gå oss ur händerna när vi nu kämpar i motvind.
EnglishCommissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
Kommissionär Frits Bolkestein frågar oss vilket budskap vi vill förmedla till våra partner.
EnglishWhat I hear said today echoes in a positive way the messages we sent out from our debate.
Vad jag hör i dag återspeglar på ett positivt sätt budskapen i vår debatt.
English. - I believe that gender inequality should be phased out of our lives.
skriftlig. - (EN) Jag anser att ojämlikhet mellan könen inte ska vara en del av vår verklighet.
EnglishI should like to point out that our ancestors used readily to move around.
Jag skulle vilja påpeka att våra förfäder ofta brukade flytta omkring.
EnglishWhat we find out from our investigation will be key for the future.
Det vi kommer fram till i vår undersökning kommer att vara en lösning för framtiden.
EnglishEven where they are, what will it take to get us out of our cars?
Och även om de vore det, vad skulle krävas för att få oss att kliva ur våra bilar?
EnglishI have pointed out that our Presidency began only a few days ago.
Jag har påpekat att vårt ordförandeskap inleddes för bara några dagar sedan.
EnglishThere is now a huge repair job to be carried out with our joint forces.
Här finns ett stort reparationsarbete att göra med gemensamma krafter.
EnglishWe've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
Vi måste skära ner på överflödet i våra liv, och vi måste lära oss att reglera inflödet.
EnglishThat is why we must follow this new path out of our responsibility towards future generations.
Därför måste vi av ansvar gentemot de kommande generationerna slå in på denna nya väg.
EnglishWhat I hear said today echoes in a positive way the messages we sent out from our debate.
Det är på detta som dess framgång beror – på om projektet godtas av allmänheten eller inte.
EnglishIt is because we have gone out of our way to make it hard for them.
Det beror på att vi har gjort vårt bästa för att göra det svårt för dem.
EnglishIt turns out, to our regret, that other countries are responsible for the blockages.
Det visar sig tyvärr att andra länder står för blockeringarna.

Other dictionary words

English
  • out of our

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.