"out of print" translation into Swedish

EN

"out of print" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of print" in context.

Context sentences for "out of print" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, publication of out-of-print works requires special supervision.
För det andra kräver utgivning av utgångna verk särskild övervakning.
EnglishIn my opinion, the question of out-of-print works should be harmonised.
Jag anser att man bör harmonisera hanteringen av utgångna verk.
EnglishWhen it scanned the books, Google drew on the categories of out-of-print and orphan works.
När böckerna skannades in utnyttjade Google kategorierna ”utgången på förlaget” och ”anonyma verk”.
EnglishWe cannot allow a situation to arise in which there is not strict regulation of out-of-print works.
Vi kan inte tillåta att det uppstår en situation där man inte har strikta bestämmelser för utgångna verk.
EnglishSecondly, it requires a solution to the matter of copyright in the case of orphan and out-of-print works.
För det andra krävs en lösning i fråga om upphovsrätten för anonyma verk och verk som inte längre finns i tryck.
EnglishOut-of-print books are often works which the authors or publishers have deliberately taken out of print.
Böcker som är utgångna på förlaget är ofta sådana verk vars upplaga upphovsmännen eller utgivarna avsiktligt har dragit in.
EnglishWe should not fall behind, and we are proposing simple EU rules on orphan book works and also books which are out of print.
Vi får inte hamna på efterkälken, och vi föreslår enkla EU-bestämmelser för anonyma verk och böcker som är utgångna på förlaget.
EnglishWe can overcome the other major issues concerning intellectual property and compliance with copyright for out-of-print and orphan works.
Vi kan reda ut övriga viktiga frågor om immateriell egendom och iakttagande av upphovsrätten för utsålda och anonyma verk.
EnglishYet we have to do it without jeopardising the rights of authors and publishers, including out-of-print works and for so-called 'orphan' works.
Vi får dock inte äventyra författarnas och förläggarnas rättigheter. Detta gäller även verk som är utgångna på förlagen och så kallade ”anonyma” verk.
English(PL) Madam President, the opportunities offered by the internet have inspired Google to revive in cyberspace books which are out of print, forgotten, or which have vanished in the mists of time.
(PL) Fru talman! De möjligheter som Internet erbjuder har inspirerat Google till att, via Internet, återuppliva böcker som är utgångna, glömda eller som har bleknat bort av tidens tand.

Other dictionary words

English
  • out of print

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-French dictionary.