"out of reach" translation into Swedish

EN

"out of reach" in Swedish

EN out of reach
volume_up
{adjective}

out of reach
For them, however, the consumer world they covet is totally out of reach.
För dem är emellertid den konsumentvärld de eftertraktar helt utom räckhåll.
Because the network system can bypass the democratic system or be out of reach of democracy.
Därför att nätsystemen kan gå förbi den demokratiska ordningen eller stå utom räckhåll för demokratin.
Guantánamo is a place outside the law, where terrorists or suspected terrorists are detained and thus kept out of reach of normal judicial process.
Guantánamo är en laglös plats där terrorister, eller misstänkta terrorister, hålls internerade och därmed utom räckhåll för den normala rättsprocessen.

Synonyms (English) for "out of reach":

out of reach

Context sentences for "out of reach" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSolutions that seemed out of reach only a few years or even months ago are now possible.
Lösningar som verkade vara omöjliga för bara några år eller till och med månader sedan är nu möjliga.
EnglishAnd while Diane Sawyer was still out of reach...... television personality Kippie Kann wasn't.
Och medan Diane Sawyer var i en klass för sig...... tv personligheten Kippie Kann var inte det.
EnglishYoung people in particular are finding that new, safe vehicles are further and further out of reach.
Särskilt unga människor kommer underfund med att nya, säkra fordon blir alltmer ouppnåeliga.
EnglishI therefore deduce that the German Presidency has its work cut out to reach an appropriate compromise.
Därför gör jag den bedömningen att det tyska ordförandeskapet kommer att få arbeta ganska hårt för att uppnå en lämplig kompromiss.
EnglishTwo typical extracts from this resolution are enough to show that the aim of simplification and improvement seems to be out of reach.
   .– Två typiska utdrag ur denna resolution räcker för att visa att det inte tycks vara möjligt att uppnå någon förenkling och förbättring.
EnglishIt is not enough just to give financial assistance to young farmers because then all you do is put the price of lamb up out of reach.
Det räcker inte med att ge ekonomiskt stöd till unga jordbrukare, för det enda som man kan åstadkomma med det är att priset på lamm skjuter i höjden.
EnglishVideoconferencing might be an idea that seems out of reach in many small courts within the European Union, but it appears to be the only way of achieving this.
Videokonferenser är kanske en tanke som förefaller ouppnåelig för många små domstolar inom EU, men det verkar vara det enda sättet att åstadkomma resultat.
EnglishThe Commission will consider further funding decisions when new needs emerge or when access to groups requiring help, and who are currently out of reach, becomes possible.
Kommissionen kommer att överväga ytterligare biståndsbeslut allteftersom behovet uppstår eller när det blir möjligt att ta sig fram till nödlidande grupper som för närvarande inte kan nås.