"out of respect" translation into Swedish

EN

"out of respect" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of respect" in context.

Context sentences for "out of respect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we can postpone this vote out of respect for him and the work he has done.
Av respekt för honom och hans arbete anser jag att vi kan skjuta upp omröstningen.
EnglishOut of respect for this great country, I would like this situation to change.
Av respekt för detta fantastiska land skulle jag vilja att situationen förändrades.
EnglishThat means that you cannot run ahead of it, out of respect for the ratification process.
Det betyder att ni inte kan föregripa den, av respekt för ratificeringsprocessen.
EnglishWe did so out of respect for the verdict the Irish people were to give.
Vi gjorde detta av respekt för det utlåtande som det irländska folket stod inför att ge.
EnglishWhat figures, for example, are revealed by controls carried out in respect of northern products?
Vilka uppgifter framkommer t.ex. från kontrollerna angående varorna norrifrån?
EnglishI am abstaining out of respect for the Irish workers ill-treated by globalisation.
Av respekt för de irländska arbetstagare som drabbats av globaliseringen avstår jag från att rösta.
EnglishOut of respect for the House, I think he is duty bound to apologise and give us an explanation.
Jag anser att respekten för denna kammare kräver att man förklarar sig och ber om ursäkt.
EnglishPersonally, I can give no further detail, out of respect for Parliament and parliamentary Members.
För min del kan jag inte gå längre, just av respekt för parlamentet och dess ledamöter.
EnglishObviously, Mr Borg, we too have accepted the urgency out of respect for our fisheries sector.
Men av respekt för fiskerinäringen har självklart även vi godtagit ärendets brådskande natur.
EnglishThis is not through rudeness but out of respect for your time, because I do not wish to waste it.
Det är inte för att jag är ohövlig utan av respekt för er tid, som jag inte vill slösa bort.
EnglishOut of respect for these Parliaments, I believe that we need to hold off on passing this resolution.
Av respekt för dessa parlament anser jag att vi måste vänta med att godkänna resolutionen.
EnglishI ask you to do so out of respect for democratic rights.
Jag ber dig att göra det av respekt för demokratiska rättigheter.
EnglishI am saying this not just as an animal lover but out of respect for living creatures.
Det handlar för min del inte om en gest från en tant gentemot sin hund utan en gest av respekt för levande varelser.
EnglishFor the sake of political consistency and out of respect for our electorate, we shall not vote for you.
För den politiska konsekvensens skull och av respekt för våra väljare kommer vi inte att rösta på er.
EnglishCan the European Parliament not call for 'de Gaulle' to change names out of respect for the honour of Europe?
Kan inte Europaparlamentet begära att " de Gaulle" byter namn för att respektera Europas heder?
EnglishCan the European Parliament not call for 'de Gaulle ' to change names out of respect for the honour of Europe?
Kan inte Europaparlamentet begära att " de Gaulle " byter namn för att respektera Europas heder?
EnglishOut of respect for the work of Mr Anastassopoulos, we then decided to put it back on, but at a late sitting.
Av respekt för Anastassopoulos beslutade vi sedan att ta upp det igen, men vid ett sent sammanträde.
EnglishIf you cannot do that out of respect for Ireland, then do it out of respect for your own founding Treaty of Rome.
Om ni inte kan göra det av respekt för Irland, så gör det av respekt för ert eget grundfördrag, Romfördraget.
EnglishThere are all sorts of details and complications to be sorted out in respect of the issue of burden-sharing.
Det kvarstår en mängd detaljer och komplikationer som måste redas ut i anslutning till frågan om delad arbetsbörda.
EnglishI shall vote against this decision out of respect for the dignity of the mandate that I received from the people of France.
Jag kommer att rösta mot beslutet av respekt för det mandat som jag har förlänats av Frankrikes folk.

Other dictionary words

English
  • out of respect

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.