"out of school" translation into Swedish

EN

"out of school" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of school" in context.

Context sentences for "out of school" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
I Afrika söder om Sahara är det fler barn som inte går i skolan än för ett decennium sedan.
EnglishIt is very important to prevent children from dropping out of school early.
Det är mycket viktigt att förhindra att barn slutar skolan i förtid.
EnglishYou are not dropping out of school, and you are not walking out on this family.
Du hoppar inte av skolan, och du lämnar inte denna familjen.
EnglishBoys are 30 percent more likely than girls to drop out of school.
Det är 30% högre sannolikhet att killar än tjejer hoppar av sina studier.
EnglishIn my own country, 15% of teenage boys have dropped out of school.
I mitt hemland har 15 procent av tonårspojkarna hoppat av skolan.
EnglishYoung people are the first victims of unemployment and are very prone to dropping out of school.
Ungdomarna är de första att drabbas av arbetslösheten och många av dem slutar skolan i förtid.
EnglishLet us have Europe single out its school sport stars in various areas!
Låt Europa utse sina skolidrottsstjärnor i olika grenar!
EnglishNowadays, 19% of young people in Europe drop out of school.
(RO) I nuläget hoppar 19 procent av alla ungdomar i EU av skolan.
EnglishEarly marriage and other entrenched customs mean that girls often drop out of school.
Äktenskap med minderåriga och andra traditionsbundna stereotyper hindrar kvinnor från att slutföra sin skolutbildning.
EnglishBecause of the hunger, I was forced to drop out of school.
På grund av svälten tvingades jag sluta skolan.
EnglishIt is well known that their precarious economic situation can lead to isolation, dropping out of school and violence.
Det är väl känt att deras utsatta ekonomiska situation kan leda till isolering, avhopp från skolan och våld.
EnglishAfter a professional development course in outdoor education, the teachers took one lesson per week out onto school grounds.
Efter en fortbildningskurs i utomhuspedagogik flyttade lärarna ut en lektion i veckan till skolgården.
EnglishCurrently, too many young people are dropping out of school too early and not enough are taking advantage of higher education.
Alldeles för många ungdomar hoppar för närvarande av skolan i förtid och för få ungdomar utnyttjar högre utbildning.
EnglishThey kicked you out of school already?
EnglishAnd I pick out my school clothes.
EnglishMany of the young people dropping out of school come from rural areas and are forced to stop attending school by their precarious financial state.
Många ungdomar som slutar skolan i förtid kommer från landsbygden och tvingas hoppa av på grund av dålig ekonomi.
EnglishThe feeling of depression and a lack of interest in school and out-of-school activities may be direct consequences of their parents' absence.
En känsla av depression och bristande intresse för skolan och fritidsaktiviteter kan vara en direkt följd av att föräldrarna är borta.
EnglishThis is compounded by the fact that 15% of these young people dropped out of school and thus lack any qualifications for the labour market.
Detta förvärras av det faktum att 15 procent av dessa ungdomar har hoppat av skolan och därmed saknar kvalifikationer för arbetsmarknaden.
EnglishThis is because approximately one in six young people in the European Union drops out of school early and one in four does not complete secondary education.
Det beror på att ungefär en av sex ungdomar i Europeiska unionen lämnar skolan i förtid och att en av fyra inte slutför någon gymnasieutbildning.
EnglishOne specific measure would be to include these children and young people in the compulsory schooling system, thereby preventing them from dropping out of school.
En specifik åtgärd vore att integrera dessa barn och ungdomar i det obligatoriska skolsystemet och på så sätt hindra att de hoppar av skolan.

Other dictionary words

English
  • out of school

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.